Закони

Закон за достъп до пространствени данни
(Обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г.)

Закон за електронното управление
(
Обн. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г.)

Закон за електронния документ и електронния подпис
(Обн., ДВ, бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) - изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 38 от 11.05.2007 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г.)

Закон на електронните съобщения
(Обн. ДВ. бр.41 от22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.109 от20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.17 от6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.35 от12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Май  2009г., изм. ДВ. бр.42 от5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.89 от 10 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.)


 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • Цифровизация на телевизионния ефир
 • 940 9400
 • БДЖ онлайн продажби
 • Права на гражданите на Република България при пътуване в страните от Европейския съюз
 • Обществен съвет
 • Европейска гражданска инициатива
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Изпълнение на предварителните условия за средствата от ЕС за 2014 - 2020
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Електронно правителство
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Откриване на конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи
Sea2Sea: Изграждане на интермодален товарен коридор, свързващ Егейско с Черно море
Разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed