Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Инспекторат

Ръководител Надежда Симеонова
тел.: 02/9409 429
e-mail: Nsimeonova@mtitc.government.bg

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Инспекторатът извършва комплексни и тематични проверки по утвърден от министъра годишен план, както и проверки на постъпили сигнали, заявления и предложения, а също и по случаи с широк обществен отзвук. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.

При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност, обективност, безпристрастност, отговорност, политическа неутралност и йерархична подчиненост.

Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното разрешаване.

Инспекторатът има следните функции:

 • анализира ефективността на дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 • проверява спазването на законите, подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила за организация на работата в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 • извършва проверки по постъпили сигнали, заявления и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им и налагането на наказания;
 • осъществява контрол по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
 • подпомага министъра при изпълнението на задачите, произтичащи от годишните планове за изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, като предприема мерки за предотвратяване и разкриване на корупционни практики и осъществява дейности по мониторинг и превенция на корупцията в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 • може да предлага образуването на дисциплинарно производство, когато установи, че е извършено нарушение на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
 • прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване;
 • контролира спазването на препоръките от вътрешния и външния одит и предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки;
 • осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра;
 • изпълнява специфични задачи и проверки, възложени от министъра.

При осъществяване на своите функции инспекторите на министерството имат право да изискват документи, сведения, данни, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при изпълнение на функциите им.

При извършване на проверките инспекторите на министерството имат право да изискват информация от държавните и местните органи, от органите на съдебната власт и от други институции.

Ръководителят на инспектората представя ежегоден доклад на министъра за дейността на инспектората за съответната година.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed