Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Дирекция "Стопански дейности и управление на собствеността"

Директор Янка Савова
тел.:  02/9409 302
e-mail: ysavova@mtitc.government.bg

 1. организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление на недвижимите и движимите вещи, предоставени на министерството;
 2. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството (машини, съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи и материали, обзавеждане);
 3. осигурява поддържането и ремонта на предоставените на министерството недвижими имоти и движими вещи;
 4. отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства на министерството; организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени;
 5. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи на министерството с оглед постигане на максимална ефективност;
 6. оказва съдействие на дирекция "Безопасност, технически надзор и управление при кризи" при организирането, подготвянето и съставянето на актове за публична държавна собственост за имоти, свързани със сигурността и отбраната на страната, създаването и поддържането на база данни и технически характеристики и воденето на регистър за тези имоти;
 7. планира обществените поръчки и изготвя график за провеждането им през съответната година;
 8. осигурява организацията и координира дейностите по възлагането на обществени поръчки в министерството;
 9. подготвя и изпраща информация и обявления за обществените поръчки до Агенцията по обществените поръчки, съответно до "Държавен вестник";
 10. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в министерството;
 11. отговаря за съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане на обществени поръчки.

Длъжностно лице от дирекцията, оправомощено от министъра, води главния регистър и спомагателните регистри на недвижимите имоти на министерството въз основа на актовете за държавна собственост.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed