Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Звено „Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност”

Ръководител Петър  Пърков
тел.: 02/9409 310
e-mail: pparkov@mtitc.government.bg  

Ръководителят на звено "Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност" е на пряко подчинение на министъра, служител е по сигурността на информацията, изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи, ръководи звеното и отговаря за охраната, пропускателния режим, контрола на достъп и вътрешната сигурност в сградите и обектите, предоставени за управление на министерството.

Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:

 1. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства, провежда и контролира изпълнението на мероприятията от плана в мирно време, при военно или друго извънредно положение;
 2. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация "поверително" и по-високо;
 3. организира подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване на разширено и специално проучване на служители от министерството за получаване на разрешение за достъп до информация с ниво на класификация "секретно" и по-високо;
 4. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията в министерството;
 5. организира и провежда обучението на служителите от министерството за работа с класифицирана информация и прилагането на програмно-техническите и физическите средства за защита;
 6. организира и извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
 7. извършва анализ на риска, разработва и периодично актуализира мероприятия за намаляване на рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за повишаване на информационната сигурност в министерството;
 8. участва при разработването на системата за защита на АИС и контролира използването на криптографските средства;
 9. изготвя анализи и предложения за проектиране и внедряване на програмно-технически средства за защита и сигурност на информацията чрез обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността;

Звено "Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност" подпомага ръководителя на звеното при изпълнение на възложените му задължения по защита на класифицираната информация, охраната и вътрешната сигурност, като:

 1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;
 2. участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му;
 3. регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;
 4. организира, провежда и контролира изпълнението на конкретните мерки по охраната, пропускателния режим, контрола на достъп и вътрешната сигурност;
 5. обслужва и администрира системите за контрол на достъп и видеонаблюдение, изградени в министерството.
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed