Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

I. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на:

1.  транспорта;

2.  развитието на пътната инфраструктура, съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството;

3.  информационните технологии и електронните съобщения;

4.  електронното управление;

5.  пощенските услуги.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи и представлява Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

II. Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и законите на страната, като:

1. провежда държавната инвестиционна политика в транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление;

2. участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от неговата компетентност за пълноправно членство на Република България в Европейския съюз;

3. участва в определянето и провеждането на политиката за участие в Кохезионния фонд и в Структурните фондове на Европейския съюз, в предприсъединителните програми и проекти на Европейския съюз, в областите от неговата компетентност;

4. осъществява двустранното сътрудничество със страните - членки на Европейския съюз, в областите от неговата компетентност;

5. участва в провеждането на политиката за присъединяване към организации за колективна сигурност;

6. подготвя проекти на международни договори, по които Република България е страна, в областите от неговата компетентност и осигурява изпълнението на международните договори в тези области;

7. представлява Република България в международните организации по транспорт, в международните организации в областта на електронните съобщения, информационното общество и електронното управление, във Всемирния пощенски съюз, като и в европейските и регионалните организации и структури на органите на управление на пощенските услуги;

8. в областта на правното регулиране – издава нормативни актове, внася за приемане или одобряване от Министерския съвет проекти на нормативни актове, регулиращи транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление, и участва със свои представители в работните групи по хармонизиране законодателството на страната;

9. контролира дейността на лицата, получили документи – лицензи, разрешения, сертификати и други, издадени от него или от оправомощени от него длъжностни лица;

10.  организира и ръководи подготовката на транспорта, на пощенските и електронните съобщителни мрежи за работа в условия на кризи, за транспортно и съобщително осигуряване на страната, въоръжените сили и органите по сигурността при привеждането им от мирно на военно положение, както и осигурява електронни съобщения, свързани с националната сигурност;

11.  разпределя и контролира разходването на предоставените от държавния бюджет финансови средства за транспорт, информационни технологии, съобщения и електронно управление;

12.  контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет;

13.  упражнява правата на едноличен собственик на капитала в държавните предприятия и в търговските дружества с държавно участие в капитала в системата на транспорта и съобщенията;

14.  ръководи лечебните заведения към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

15.  осъществява подготвителните действия и внася предложения за предоставяне на концесии за обекти – държавна собственост, извършва и други действия, свързани с предоставянето и осъществяването на концесиите, за които е оправомощен със закон или с акт на концедента, при условията и по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите;

16.  възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност;

17.  осъществява други правомощия, възложени му със закон или с постановление на Министерския съвет.

  III. Министърът упражнява своите правомощия в областта на транспорта, като:

  1. разработва стратегия за развитие и преструктуриране на транспорта;

  2. съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството предлага на Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението й;

  3. поддържа и развива международните инициативи, сключва международни договори за изграждането на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки, и сключва международни договори за изграждане и опериране по транспортни коридори;

  4. създава условия за безопасност в търговското корабоплаване, гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт и контролира спазването им;

  5. организира и контролира технически разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти, произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища и произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

  6. поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища, на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

  7. организира контрола по спазването на условията за осъществяване на обществен превоз на пътници и товари и на документите, свързани с превоза;

  8. определя документите за превоз, условията и реда за одобряване на типовете пътни превозни средства и измененията на тяхната конструкция и изискванията, на които трябва да отговарят водачите;

  9. издава документи за правоспособност, за техническа годност и национална принадлежност и за право на достъп до пазара в областта на транспорта и контролира изпълнението на задълженията, свързани с тях;

  10. съдейства за международното представителство на транспортните организации и за участието им в международния транспортен пазар;

  11. организира дейностите по търсене, спасяване и оказване помощ на нуждаещи се или търпящи бедствие хора, плавателни съдове или въздухоплавателни средства в района за търсене и спасяване, за който Република България отговаря по международните договори;

  12. контролира разходването на предоставените за транспорта финансови средства от фондове и банкови институции с държавна гаранция;

  13. издава свидетелства за правоспособност на радиооператорите от въздушната подвижна радиослужба, въздушната подвижна спътникова радиослужба, Световната морска система за бедствия и безопасност на морската подвижна радиослужба и морската подвижна спътникова радиослужба, на радиооператори на радиостанции на плавателни съдове по вътрешни водни пътища;

  14. осъществява международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват за нуждите на националната сигурност и отбраната и за радиослужбите въздушна подвижна, въздушна подвижна - спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация - спътникова, морска подвижна, морска подвижна - спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация – спътникова.

  IV. Министърът упражнява своите правомощия в областта на информационните технологии, съобщенията и електронното управление, като:

  1. разработва и внася за приемане от Министерския съвет политика и стратегии в областта на електронните съобщения и в областта на информационното общество;

  2. разработва и внася за приемане от Министерския съвет секторната пощенска политика;

  3. разработва стратегии и програми за реализиране на електронното управление, и внася за приемане от Министерския съвет обща стратегия за електронно управление;

  4. представлява Република България в международните организации в областта на електронните съобщения, пощенските услуги, информационното общество и електронното управление;

  5. осигурява изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на управлението на електронните съобщения и информационното общество, свързани с членството й в Европейския съюз и в международни организации;

  6. съгласува и/или утвърждава инвестиционни програми и проекти в съответствие с приоритетите в областта на информационните технологии, съобщенията и електронното управление;

  7. участва в работата и председателства Съвета по националния радиочестотен спектър или оправомощава за това друго длъжностно лице;

  8. утвърждава годишен тематичен план за издаване на български пощенски марки;

  9. издава и пуска в употреба пощенски марки;

  10. осъществява контрол в областта на електронното управление съгласно Закона за електронното управление;

  11. координира дейността на държавните органи и техните администрации по предоставянето на електронни услуги и използването на електронен подпис;

  12. ръководи изграждането на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;

  13. осигурява свързаност чрез Единната електронна съобщителна мрежа между органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на Република България.

  • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
  • Концесии – актуално
  • е-услуги
  • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
  • 940 9400
  • 150-години МСД
  • Обществен съвет
  • Стратегия за пътна безопасност
  • БДЖ онлайн продажби
  • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
  • Цифрова програма за Европа
  • Открито управление
  • Отворени данни
  • Общоевропейски телефонни номера 116

  Актуално за министерството

  Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
  Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

  България в Шенген

  {structural_funds}

  SOLVIT

  Вход в системата

  RSS feed