Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Тази страница има аудио-съдържание. За да го чуете, натиснете Alt+A (отваря попъп прозорец).
Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Голям размер
Устройствен правилник

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

В сила от 10.07.2001 г.

Обн. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.104 от 28 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация", наричана по-нататък "агенцията".

 

 

Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с териториални звена в Пловдив, Горна Оряховица и София.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Контролът върху дейността на агенцията се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от други органи в съответствие с действащото законодателство.

 

 

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) Агенцията има собствен знак и печат с надпис: "Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

(2) Изпълнителният директор на агенцията със заповед утвърждава броя и образците на печатите за служебни цели.

 

 

 

...

Приложение
 Устройствен правилник на ИА "Железопътна администрация" (110 KB)
Железопътен транспорт
Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Предмет на дейност
Структура
Нормативна уредба
Списък на лицензираните железопътни превозвачи
Устройствен правилник
Административни услуги
Международни документи
СМГС
RID
Kонтакти
Карта
Полезни връзки
Вестник "Железничар"

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed