Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Тази страница има аудио-съдържание. За да го чуете, натиснете Alt+A (отваря попъп прозорец).
Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Голям размер
Административни услуги

 Списък на административните услуги и регулаторни режими, предоставяни от ИА „Железопътна администрация"

Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт;

Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт;

 

Издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура;

 

Издаване на свидетелство за признаване на правоспособност, придобита в други държави - членки на ЕС или в трети държави, за упражняване на регулирана професия в областта на железопътния транспорт в Република България;

Издаване на дубликат на изгубено или унищожено свидетелство за правоспособност;

Издаване на удостоверения на лица, издържали успешно проверочен изпит за дейност, свързана с безопасността на превозите в железопътния транспорт;

 

Издаване на дубликат на изгубено или унищожено удостоверение за издържан проверочен изпит за дейност, свързана с безопасността на превозите в железопътния транспорт;

 

Провеждане на повторен проверочен изпит на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт:

 

Проверява изпълнението на изискванията за издаване на лицензни и разрешения по Закона за железопътния транспорт;

 

Съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътища от републиканската пътна мрежа, местни пътища, улиците,  тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура;

 

Утвърждава учебната програма и документацията, свързана с обучението на кандидатите за получаване на удостоверение за консултант по безопасността на превозите на опасни товари;

 

Регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари;

 

Изпращане на искане до Европейската комисия за определяне на идентификационен номер на лицата, получили разрешение за извършване на дейностите по оценяване съответствието на съставните елементи и проверка на подсистемите на железопътната система;
   
Разрешение за въвеждане в експлоатация на структурните подсистеми на железопътната система за конвенционални и за високоскоростни превози;

 

Разрешение за въвеждане в експлоатация на нов или съществено променен подвижен състав, за който няма изисквания в техническите спецификации за оперативна съвместимост;

 

Разрешение за експлоатация на подвижен железопътен състав, който не отговаря напълно на техническите спецификации за оперативна съвместимост и е въведен в експлоатация в държава-членка на Европейския съюз, при условие, че това не противоречи на националните правила за безопасност.

    

Режими, които не са вписани в СУНАУ:

Издаване на сертификат за безопасност на железопътните превозвачи;

Издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържането на железопътни превозни средства;

 

Издаване на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържане на превозните средства;   
Проверка изпълнението на изискванията за издаване на Разрешение на лице за оценяване и проверка на съответствието на съставните елементи на подсистема със съществените изисквания за оперативна съвместимост;   

 

Проверка изпълнението на изискванията за издаване на Разрешение на лице за оценяване на съответствието на подсистема или част от подсистема с изискванията на националните правила за безопасност или техническите правила.  

 

Железопътен транспорт
Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Предмет на дейност
Структура
Нормативна уредба
Списък на лицензираните железопътни превозвачи
Устройствен правилник
Административни услуги
Международни документи
СМГС
RID
Kонтакти
Карта
Полезни връзки
Вестник "Железничар"

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed