Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Тази страница има аудио-съдържание. За да го чуете, натиснете Alt+A (отваря попъп прозорец).
Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Голям размер
Международни документи

 

Регламенти

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1893/91 НА СЪВЕТА от  20 юни  1991  година (51.5 KB)
относно изменение на Регламент № 1191/69 (ЕИО) на Съвета относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга при железопътния, шосейния и вътрешноводния транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) НА СЪВЕТА  № 1191/69 от 26 юни 1969 (85.5 KB)
по действие на държавите-членки, касаещо задълженията, заложени в концепцията за обществено обслужване в областта на железопътния, автомобилния и вътрешно-воден транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 169/2009 НА СЪВЕТА (68.98 KB)
от 26 февруари 2009 година относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и
вътрешноводния транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1371/2007
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/171 (565.25 KB)
НА КОМИСИЯТА от 4 февруари 2015 година относно някои аспекти на процедурата за лицензиране на железопътни предприятия

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/545 (367.73 KB)
НА КОМИСИЯТА от 7 април 2016 година относно процедурите и критериите за рамкови споразумения за разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура

Директиви

Директива на Съвета 92/106/ЕИО от 7 декември 1992 (59.5 KB)
относно изготвянето на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки

ДИРЕКТИВА 91/440/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 юли 1991 година (74.5 KB)
относно развитието на железниците в  Общността

ДИРЕКТИВА 2001/12/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 26 Февруари 2001 година (94 KB)
за изменение и допълнение на  директива на съвета 91/440/ЕИО за развитие на железниците на общността

ДИРЕКТИВА 2001/13/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2001 година (49 KB)
за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензиране на железопътните предприятия

ДИРЕКТИВА 2001/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2001 година (204.5 KB)
за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна  инфраструктура и за сертифициране за безопасност

ДИРЕКТИВА 2001/16/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 19 Март 2001 година (220 KB)
за оперативната съвместимост  на Трансевропейската конвенционална железопътна система

ДИРЕКТИВА 2000/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 17 април 2000 (43.5 KB)
относно минималните изпитни изисквания за консултантите по сигурността на автомобилния, железопътния или водния превоз на опасни товари

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 95/18/EC от 19 юни 1995 (72 KB)
относно лицензиране на железопътните предприятия

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 95/19/EC от 19 Юни 1995 (72.5 KB)
относно ползване на железопътната инфраструктура и съответните й такси

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 96/35/ЕО от 3 юни 1996 (66.5 KB)
относно назначаването и професионалната квалификация на консултантите по сигурността на автомобилния, железопътния и водния превоз на опасни товари

ДИРЕКТИВА 96/48CE  НА СЪВЕТА от 23 юли 1996 г. (191.5 KB)
относно взаимодействието и оперативността на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

ДИРЕКТИВА 2004/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година (251.5 KB)
относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт)

ДИРЕКТИВА 2014/88/ЕС НА КОМИСИЯТА от 9 юли 2014 година за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие  (462.94 KB)

ДИРЕКТИВА 2009/149/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2009 година (807.07 KB)
за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие

ДИРЕКТИВА 2008/110/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година за изменение на директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (86.12 KB)

ДИРЕКТИВА 96/49/ЕО НА СЪВЕТА от 23 юли 1996 година (89.5 KB)
относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опасни товари

ДИРЕКТИВА 2004/50/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 29 апpил 2004 година (214 KB)
изменяща и допълваща Директива 96/48/ес относно оперативната съвместимост  на Трансевропейската високоскоростна  железопътна система и Директива 2001/16/ес  на Европейския парламент и съвета относно оперативната съвместимост  на Трансевропейската конвенционална железопътна система

ДИРЕКТИВА 2004/51/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 (46 KB)
изменяща Директива на Съвета 91/440/ЕИО относно развитието на железопътните мрежи в Общността

ДИРЕКТИВА № 2000/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 октомври 2000 година (61 KB)
за изменение на Директива № 96/49/ЕО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с транспорта на опасни товари по релсов път

ДИРЕКТИВА 2012/34/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година (1.53 MB)
за създаване на единно европейско железопътно пространство

ДИРЕКТИВА 2008/57/ЕО HА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/797 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз  (640.09 KB)

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/798 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт  (675.42 KB)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/919 НА КОМИСИЯТА от 27 май 2016 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз  (1.85 MB)

Конвенции

КОНВЕНЦИЯ за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. В Берн (Ратифицирана с Указ № 1439 на Държавния съвет, издаден на 8 юни 1982 г. – ДВ, бр.  46 от 1982 г.) В сила за Република България от 01.05.1985 г.

Протокол за привилегиите и имунитетите на Междуправителствената организация за международни железопътни превози(OTIF)

Протокол от 3 юни 1999 г. за изменение на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г. - в сила за РБългария от 01.07.2006 г.

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (СOTIF) ОТ 9 МАЙ 1980 Г.


Единни правила за договора за международен железопътен превоз на пътници
(CIV - Притурка А към Конвенцията)

Единни правила за договора за международен железопътен превоз на товари
(CIM - Притурка В към Конвенцията)

Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари
(RID - Притурка С към Конвенцията)

Единни правила за договорите за използване на подвижен състав в международно железопътно съобщение
(CUV - Притурка D към Конвенцията)

Единни правила за договора за използване на инфраструктурата в международно железопътно съобщение
(CUI - Притурка Е към Конвенцията)

Единни правила за утвърждаване на технически норми и приемане на единни технически предписания за железопътните средства, предназначени за използване в международно съобщение
(APTU - Притурка F към Конвенцията)

Единни правила за техническо приемане на железопътни средства, използвани в международно съобщение
(ATMF - Притурка G към Конвенцията)

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/833 НА СЪВЕТА от 17 май 2016 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейскя съюз, в рамките на 54-тата сесия на Комисията от експерти по превоза на опасни товари към Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на някои изменения в притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози  (321.76 KB)


Железопътен транспорт
Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Предмет на дейност
Структура
Нормативна уредба
Списък на лицензираните железопътни превозвачи
Устройствен правилник
Административни услуги
Международни документи
СМГС
RID
Kонтакти
Карта
Полезни връзки
Вестник "Железничар"

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed