Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 30.04.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

Предложените изменения и допълнения в Правилника за устройството, функциите и дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура“, в основната си част касаят създаването на нов отдел „Вътрешен одит”, регламентиране на правомощията, печата и работното време на новата дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали”, промяна във функциите на дирекциите „Управление на проекти” и „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”, както и прецизиране на правомощията на клоновете – териториални поделения. Останалите промени са свързани предимно с уеднаквяване на ползваните в Правилника наименования на клоновете-териториални поделения и на специализираните поделения на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

Измененията и допълненията, свързани със създаването на отдел „Вътрешен одит”, са предвидени с оглед осъществяването на предварителен, текущ и последващ контрол в дейността на предприятието, на основание чл. 9, т. 7 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и във връзка с Постановление № 71 от 28.03.2014 г. на Министерския съвет.

Измененията и допълненията относно функциите на дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав” са свързани с подготвените изменения и допълнения в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и в Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България. С посочените изменения в цитираните нормативни актове се прехвърлят към ДП „Пристанищна инфраструктура” функциите по наблюдение на корабоплаването и координиране на действията на корабите, плаващи в критичните участъци във вътрешните водни пътища на Република България, с оглед избягване възникването на ситуации, които могат да доведат до аварии, сблъскване и засядане на кораби.

Измененията и допълненията, касаещи дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали” са обусловени от вписването на ДП „Пристанищна инфраструктура” като пристанищен оператор на пристанищен терминал Русе-запад от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, на основание чл. 115м, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) във връзка с Решение № 98 на Министерския съвет от 13.02.2015 г.

Измененията и допълненията, свързани с функциите на дирекция „Управление на проекти” са свързани с от приключването на настоящия програмен период на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. и началото на нов програмен период за Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г., следващите се от това промени в правилата на програмите, съфинансирани със средства от ЕС и съответно – по-различните функции и отговорности на структурните звена, отговарящи за реализацията на проектите, финансирани по оперативни програми.

Останалите изменения и допълнения в Правилника за устройството, функциите и дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура“ са мотивирани от необходимостта да се внесе точност и яснота в текстовете, с което да се постигне и по-голяма вътрешна съгласуваност.

На свое заседание, проведено на 29.04.2015 г., Управителният съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е приел Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Съгласно чл. 115о, т. 5 и т. 6 от Закона за морските пространства и вътрешните водни пътища, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, утвърждава правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, структурата, щата и средствата за работна заплата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. В тази връзка, приложено Ви предлагам за одобрение Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, структурата и щата на предприятието, съгласно възложената Ви по закон компетентност.

Пълният текст на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (обн., ДВ, бр. 36 от 2011 г., изм., бр. 77 от 2012 г., изм. и доп., бр. 93 от 2013 г., бр. 12 от 2014 г. и бр. 31 от 2015 г.) може да се види в Приложението.

Лица за контакти:

Константин Илиев - главен експерт в дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия"
email: kiliev@mtitc.government.bg

Приложение
 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (31.65 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Август
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed