Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Правилник за работата на съвета по интелигентни транспортни системи 13.08.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

С проекта на правилник се урежда организацията на работа на Съвета по интелигентни транспортни системи, като е посочено че председател на съвета е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а заместник-председатели са заместник-министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството. Членове на съвета са представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката, Агенция „Пътна инфраструктура“, Български институт по стандартизация, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и Националното сдружение на общините в Република България.

Съгласно проекта на правилник съветът може да създава постоянни или временни експертни групи, които да изпълняват поставените задачи и решения на съвета, като поименният състав на експертните групи се определя със заповед от председателя по предложение на членовете на съвета.

Правилникът предвижда председателят на съвета да организира и ръководи работата, координира дейностите при внедряване и използване на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт и др., както и осъществява връзката между съвета и Министерски съвет.

В проекта на правилник е посочено, че съветът изготвя и приема Национален план за действие за внедряване и използване на интелигентни транспортни системи в автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт и наблюдава изпълнението му, обсъжда докладите с информация до Европейската комисия (ЕК) относно напредъка на националните дейности и проекти по отношение реализацията на приоритетните области, отчитайки изискванията на спецификациите и стандартите, определени от ЕК, прави предложения за промени в правното регулиране в областта на внедряването на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт, дава становища по нормативни актове, свързани с интелигентни транспортни системи и др.

Съгласно проекта на правилник заседанията на съвета се свикват по инициатива на председателя или по искане на повече от половината от членовете му, като на тях, по покана на председателя, могат да присъстват физически и юридически лица, представители на правителствени и неправителствени организации и органи, имащи отношение към разглежданите теми.

Предвидено е заседанията на съвета да се считат за редовни, когато присъстват повече от половината от членовете му, а решенията се приемат с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината присъстващи членове на съвета.

Проектът на правилник е одобрен на първото заседание на съвета и  съгласуван  впоследствие от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът на правилник е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

 

Пълният текст на проекта на Правилник за работата на съвета по интелигентни транспортни системи може да се види в Приложението.

Лице за контакт:

Стефан Попов - гл.експерт в дирекция "Национална транспортна политика",
тел.: 02 9409774,
e-mail: spopov@mtitc.government.bg

Приложение
 Проект на Правилник за работата на съвета по интелигентни транспортни системи (28.61 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Ноември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed