Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари 13.08.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

Проектът на наредба има за цел въвеждането на изискванията относно превозите на товари по шосе на Директива 2014/103/ЕС на Комисията от 21 ноември 2014 година за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (OB L 335, 22.11.2014 г.) (Директивата).

С член 1 от Директивата е направено изменение в приложение І, раздел І.1 от Директива 2008/68/ЕО, като е уточнено, че в Приложения А и Б на ADR, приложими към 1 януари 2015 г., думите „договаряща страна“ се заменят с „държава – членка“. Към настоящия момент в § 5 от преходните и заключителните разпоредби на  Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари е предвидено, че терминът „договаряща страна“ в приложения А и Б на ADR трябва да се разбира като „държава – член на Европейския съюз“. В тази връзка проектът на наредба предвижда текстът на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата да бъде приведен в съответствие с цитираното изменение на директивата като бъде допълнен с уточнението „приложими от 1 януари 2015 г.“.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Предвид изложеното предлагам да подпишете представената с настоящия доклад Наредба за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Правното основание за издаването на наредбата е чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. В посочената разпоредба е предвидено, че наредбата се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите.

 

Пълният текст на проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.; бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г. и бр. 87 от 2013 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакт:

Светлана Чаушева - директор на дирекция "Административно-правно обслужване" в ИА "Автомобилна администрация", 
тел.: 02 930 88 36,
e-mail: schausheva@rta.government.bg

Приложение
 Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (13.97 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Ноември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed