Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” 02.09.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

С представеният проект на правилник се предвиждат промени в организационната структура на НК „ЖИ“.

С цел постигане на по-голяма оперативност и по-добро управление на бизнес процесите е необходимо да се направи промяна в организационната структура на ДП „НКЖИ“, а именно :

 1. Дирекция „Финанси и управление на собствеността“ се закрива.
 2. Обособява се самостоятелен отдел „Финанси, счетоводство и контрол“ на пряко подчинение на Генералния директор на ДП „НКЖИ“.
 3. Обособява се самостоятелен отдел „Управление на държавната собственост и кадастър“ на пряко подчинение на Генералния директор на ДП „НКЖИ“.
 4. Надзора на съоръженията с повишена опасност, които не са монтирани на подвижен железопътен състав ще се извършва от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Обслужването на съоръжения с повишена опасност следва да се извършва от лица, определени от председателя на агенцията, чрез Главна дирекция „Технически надзор“. В тази връзка, е прекратена дейността по извършване на прегледи на съоръжения с повишена опасност от длъжностните лица към ДП „НКЖИ“.

На свое заседание, проведено на 21.08.2015 г., Управителният съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” е приел Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, който да влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

Съгласно чл. 5, т. 5 от Закона за железопътния транспорт, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, издава Правилника на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. В тази връзка, приложено Ви предлагам за одобрение Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, съгласно възложената Ви по закон компетентност.

 

Пълният текст на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (обн., ДВ бр. 39 от 2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., изм. и доп., бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2010 г., бр. 99 от 2012 г., изм. и доп., бр. 49 от 2014 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Добринка Анчева - гл.експерт в дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия",
тел.: 02/ 9409 443

Приложение
 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (18.15 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Ноември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed