Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с Постановление № 287 на Министерския съвет от 2010 г. 29.09.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

Промените в Наредбата са свързани с въвеждане на изискванията на Директива 2014/100/ЕС на Комисията от 28 октомври 2014 година за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация. Директивата има за цел да гарантира, че държавите-членки ефективно и последователно изпълняват задълженията си като държави на знамето, да повиши безопасността и предотврати замърсяването от кораби, плаващи под знамето на държава-членка. Системата на Съюза за морска информация и обмен (SafeSeaNet), създадена в съответствие с Директива 2002/59/ЕО, повишава морската безопасност, пристанищната и морската сигурност, опазването на околната среда и готовността за предприемане на действия в случай на замърсяване, дава възможност за обмен на допълнителна информация, с цел улесняване на ефикасно движение и транспорт по море.

Посредством Директива 2014/100/ЕС се изменя и допълва Приложение III от Директива 2002/59/ЕО, с което се цели допълнително да бъде улеснен обменът и споделянето на информация и да бъде улеснено използването на системата, на интегрираната информационна система и на платформата за осигуряване на сближаването и оперативната съвместимост на морските системи и приложения. Проектът на Постановление предвижда актуализиране на Приложение № 7 към чл. 11а, ал. 3 от Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, във връзка с електронните съобщения и системата SafeSeaNet.

Приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Проектът на Постановление въвежда изискванията на Директива 2014/100/ЕС, поради което е изготвена и се прилага таблица за съответствие с нормите на европейското право, в съответствие с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз,.

В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, проектът на Постановление е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

 

Пълният текст на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с Постановление № 287 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 2012г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Стела Атанасова - старши експерт, ИА“МА“,
тел.: 02/ 930 09 50,
e-mail: stela.atanasova@marad.bg

Приложение
 Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с Постановление № 287 на Министерския съвет от 2010 г. (49.5 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Ноември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed