Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на граждански въздухоплавателни средства в Република България 29.09.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“.

Дейност 2 на проекта е свързана с публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри. В рамките на тази дейност е извършен анализ и приоритизиране на 30 регистъра (първични администратори на данни) и са определени администрациите, за които да се проектират и внедрят софтуерни компоненти за осигуряване на достъп до регистрите.

Един от приоритизираните регистри е Регистърът на въздухоплавателните средства в Република България, който се поддържа от ГВА. Потенциални ползватели на информацията, съдържаща се в регистъра, са Национална агенция за приходите , от страна на която вече е  заявен официално интерес, както и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Към настоящия момент, условията и реда за водене на регистъра на въздухоплавателните средства са предвидени в Наредба № 7 от 14 януари 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България, издадена от министъра на транспорта. В Наредбата сред изискваните реквизити за вписване на въздухоплавателно средство няма идентификатори като ЕИК, БУЛСТАТ, ЕГН, ЛНЧ на собственика, владелеца или държателя. Това затруднява и забавя извършването на справки и търсенето на информация в регистъра. Към настоящия момент не е възможно извършването на автоматизирана справка от регистъра, която да съдържа информация какви въздухоплавателни средства има вписани за дадено лице. Регистърът е неконсистентен и на практика неизползваем за потенциалните ползватели на информацията.

С оглед на гореизложеното се налага извършването на допълнения в Наредба № 7 от 14 януари 1999 г., касаещи данните, които се вписват в регистъра, а именно – да се предвиди вписване и на „ЕГН или ЛНЧ за физическо лице – собственик/ЕИК или БУЛСТАТ за юридическо лице – собственик“.  Също така за постигането на консистентност на регистъра е необходимо актуализирането на информацията за вече вписаните въздухоплавателни средства.

 

Пълният текст на проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на граждански въздухоплавателни средства в Република България (обн. ДВ бр. 9 от 1999 г. , в сила от 1.03.1999 г., изм. и доп., бр. 80 от 2006 г., изм., бр. 7 от 2014 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Марта Христова - Старши юрисконсулт  в отдел “Правен и икономическо регулиране” на ГД „ГВА”,
тел. 02/9371072,
e-mail: MHristova@caa.bg

Приложение
 Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на граждански въздухоплавателни средства в Република България (16.74 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Ноември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed