Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Заповед за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2016 г., предназначени за „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и „Евро VI сигурен” автомобили 08.10.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

На основание чл. 61, ал. 2 във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс формите на участие на заинтересованите лица в производството по издаване на заповедта са: писмени предложения и възражения. Заинтересованите лица имат възможност да осъществят правото си на участие в срок от един месец, считано от деня на публикуването на заповедта на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Мотиви

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията всяка година съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участие в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и реда за разпределение, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

С проекта на заповед не се предвиждат промени в изискванията към превозвачите за участие в разпределението на разрешителните, както и в реда за разпределение и реда за контрол по използването и отчитането на разрешителните – те са запазват същите, каквито са били в предходните няколко години. Новите моменти  в проекта на заповед за 2016 г. в сравнение с уредбата на разпределението за предходните години, са свързани с реда за подаване на заявленията и изискваните документи:

1. За автомобилите, които са включени в регистъра на превозните средства по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, превозвачите следва да представят само заявление и списък на превозните средства, с които кандидатстват за участие в разпределението. За останалите автомобили (тези, които не са включени в регистъра) се представят свидетелствата за регистрация и договорите за лизинг, ако не са собственост на превозвача. За разлика от досегашните разпределения в предходни години, при които посочените документи се изискваха от всички превозвачи, с проекта на заповед се предлага при разпределението на разрешителните тази година, документите, удостоверяващи собствеността или правото на ползване на автомобилите, да се изискват само за автомобили, за които не са представяни до сега такива документи. За автомобилите, които вече са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ вече разполага със съответните данни, идентифициращи превозните средства, които са на разположение на превозвача, и с които съответният превозвач извършва дейността си по превозите на товари. Предложеното изменение има за цел опростяване на процедурата и улесняване на превозвачите, кандидатстващи в разпределението.

2. Друга промяна в сравнение с уредбата на разпределението на разрешителните от предходни години е предвидената с проекта на заповед възможност заявленията за кандидатстване в разпределението да се подават, освен в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и във всички областни структури на агенцията в страната. Предложеното изменение също има за цел да бъдат улеснени превозвачите, кандидатстващи в разпределението, тъй като в заповедта е предвидено, че заявленията се подават лично.

3. В проекта на заповед е предвидено, че едно и също пътно превозно средство може да бъде включено в списъка на превозните средства само към едно заявление за участие в разпределението на разрешителните от един превозвач. Макар правилото с едно и също превозно средство в разпределението да участва само един превозвач да се подразбира, се предлага то изрично да бъде записано. Тъй като обичайно при разпределението на разрешителните броят на превозните средства оказва влияние върху броя на разпределените му разрешителни, така направеното уточнение цели да бъде избегнато фиктивното включване на превозни средства в списъците на превозните средства, които реално са на разположение на превозвача и с които той кандидатства в разпределението. Кандидатстването с по-голям брой превозни средства води до разпределяне на по-голям брой разрешителни, които превозвачът не би получил, ако превозните средства в списъка към заявлението му са само тези, с които той реално разполага.

Проектът на заповед беше публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Предвид изложеното предлагам да издадете заповед за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2016 г.

 

Пълният текст на проекта на Заповед за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2016 г., предназначени за „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и „Евро VI сигурен” автомобили може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Емил Николов - началник на отдел „Превоз на товари“, дирекция „Автомобилни превози“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел. 02/9308801,
e-mail – enikolov@rta.government.bg

Приложения
 Проект на Заповед за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2016 г., предназначени за „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и „Евро VI сигурен” автомобили (90.5 KB)
 Приложение №1 (35.5 KB)
 Приложение №2 (45 KB)
 Приложения №3 и №4 (43.5 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Ноември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed