Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност 12.11.2015
Голям размер

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност (ДВ, бр. 90 от 2011 г.).

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет. Заинтересованите страни могат да представят своите предложения по проекта до 17:30 ч. на 14 декември 2015 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9.

 

Мотиви

Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност е изготвен на основание на чл. 14, ал. 2 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

Основни акценти в проекта на наредба:

 • Усъвършенстват се текстове в настоящия подзаконов нормативен акт, касаещи конкретизирането на компетентните държавни органи и на техните правомощия, което ще доведе до отстраняване на трудностите при прилагането на съответните разпоредби.
 • Прецизирани са разпоредби по отношение на мерките за предотвратяване на изпирането на пари чрез пощенската мрежа в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 • Конкретизирано е, че приложното поле на Наредбата се отнася и до лицата по чл. 22 от ЗПУ, чрез което се пояснява, че лицата по договор за изпълнение на части от дадената на пощенски оператор индивидуална лицензия следва да спазват всички изисквания по Наредбата.
 • Пояснява се, че структурата по сигурността на пощенските оператори задължително включва и служител по сигурността, компетентен в областта, който да отговаря за изпълнението на изискванията за пощенската сигурност.
 • Предложена е редакция на текста, свързан с осъществяването на контрола по наредбата, чрез която се изяснява механизма на взаимодействие между Комисията за регулиране на съобщенията и органите по смисъла на чл. 94, ал. 2 от ЗПУ.

 

Текстът на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност може да се види в Приложението.

Лица за контакти:

Г-жа Людмила Зимбилева – началник на отдел „Развитие на пощенските услуги“,
тел. 02/949 24 03,
e-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg

Г-жа Илиана Карафизиева – държавен експерт в отдел „Развитие на пощенските услуги“,
тел. 02/ 949 24 02,
e-mail: ikarafizieva@mtitc.government.bg

Приложение
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност (13.71 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Ноември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed