Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Приет с ПМС № 232 от 28.09.2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 10.10.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., бр. 74 от 21.09.2010 г., в сила от 21.09.2010 г., доп., бр. 54 от 15.07.2011 г., в сила от 1.08.2011 г., изм. и доп., бр. 64 от 19.08.2011 г., бр. 22 от 16.03.2012 г., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм., бр. 64 от 19.07.2013 г., бр. 77 от 3.09.2013 г., изм. и доп., бр. 33 от 8.05.2015 г., изм., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.

Чл. 2. (1) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, ул. Дякон Игнатий 9.

(2) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е организирано в дирекции, които подпомагат министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Глава втора

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Раздел I

Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт за провеждане на държавната политика в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи и представлява Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник- министри.

(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II

Правомощия на министъра

Чл. 5. Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и законите на страната, като:

1. провежда държавната политика в областта на транспорта;

2. провежда държавната политика за развитието на пътната инфраструктура съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството;

3. провежда държавната политика в областта на информационните технологии и електронните съобщения с цел развитие на информационното общество;

4. провежда държавната политика в областта на електронното управление;

5. провежда държавната политика в областта на пощенските услуги;

6. провежда държавната инвестиционна политика в транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление;

7. подготвя проекти на международни договори, по които Република България е страна, в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление и осигурява изпълнението на международните договори в тези области;

8. организира и ръководи подготовката на транспорта, на пощенските и електронните съобщителни мрежи за работа в условия на кризи, за транспортно и съобщително осигуряване на страната, въоръжените сили и органите по сигурността при привеждането им от мирно на военно положение, осигурява електронни съобщения, свързани с националната сигурност;

9. представлява Република България в международните организации по транспорт, в международните организации в областта на електронните съобщения, информационното общество и електронното управление, във Всемирния пощенски съюз, като и в европейските и регионалните организации и структури на органите на управление на пощенските услуги;

10. разпределя и контролира разходването на предоставените от държавния бюджет финансови средства за транспорт, информационни технологии, съобщения и електронно управление;

11. контролира дейността на лицата, получили документи - лицензи, разрешения, сертификати и др., издадени от него или от оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 6. Министърът упражнява своите правомощия в областта на транспорта, като:

1. разработва стратегия за развитие и преструктуриране на транспорта;

2. съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството предлага на Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението й;

3. поддържа и развива международните инициативи, сключва международни договори за изграждането на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки, сключва международни договори за изграждане и опериране по транспортни коридори;

4. създава условия за безопасност в търговското корабоплаване, гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт и контролира спазването им;

5. организира и контролира технически разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти; произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища; произшествия и инциденти в железопътния транспорт; поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища, на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

6. организира контрола по спазването на условията за осъществяване на обществен превоз на пътници и товари и на документите, свързани с превоза;

7. определя:

а) документите за превоз;

б) условията и реда за одобряване на типовете пътни превозни средства и измененията на тяхната конструкция;

в) изискванията, на които трябва да отговарят водачите;

8. издава документи за правоспособност, за техническа годност и национална принадлежност и за право на достъп до пазара в областта на транспорта и контролира изпълнението на задълженията, свързани с тях;

9. съдейства за международното представителство на транспортните организации и за участието им в международния транспортен пазар;

10. организира дейностите по търсене, спасяване и оказване помощ на нуждаещи се или търпящи бедствие хора, плавателни съдове или въздухоплавателни средства в района за търсене и спасяване, за който Република България отговаря по международните договори;

11. контролира разходването на предоставените за транспорта финансови средства от фондове и банкови институции с държавна гаранция;

12. издава свидетелства за правоспособност на радиооператорите от въздушната подвижна радиослужба, въздушната подвижна спътникова радиослужба, Световната морска система за бедствия и безопасност на морската подвижна радиослужба и морската подвижна спътникова радиослужба, на радиооператори на радиостанции на плавателни съдове по вътрешни водни пътища;

13. осъществява международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват за нуждите на националната сигурност и отбраната и за радиослужбите въздушна подвижна, въздушна подвижна - спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация - спътникова, морска подвижна, морска подвижна - спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация - спътникова.

Чл. 7. Министърът упражнява своите правомощия в областта на информационните технологии, съобщенията и електронното управление, като:

1. разработва и внася за приемане от Министерския съвет политика и стратегии в областта на електронните съобщения и в областта на информационното общество;

2. разработва и внася за приемане от Министерския съвет секторната пощенска политика;

3. разработва стратегии и програми за реализиране на електронното управление, внася за приемане от Министерския съвет обща стратегия за електронно управление;

4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) представлява Република България в международните организации в областта на електронните съобщения, пощенските услуги, информационното общество и електронното управление;

5. осигурява изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на управлението на електронните съобщения и информационното общество, свързани с членството й в Европейския съюз и в международни организации;

6. съгласува и/или утвърждава инвестиционни програми и проекти в съответствие с приоритетите в областта на информационните технологии, съобщенията и електронното управление;

7. участва в работата и председателства Съвета по националния радиочестотен спектър или оправомощава за това друго длъжностно лице;

8. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.);

9. утвърждава годишен тематичен план за издаване на български пощенски марки;

10. издава и пуска в употреба пощенски марки;

11. осъществява контрол в областта на електронното управление съгласно Закона за електронното управление;

12. координира дейността на държавните органи и техните администрации по предоставянето на електронни услуги и използването на електронен подпис;

13. (нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) ръководи изграждането на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;

14. (нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.) осигурява свързаност чрез Единната електронна съобщителна мрежа между органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на Република България.

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Министърът контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет.

Чл. 9. В областта на правното регулиране министърът издава нормативни актове, внася за приемане или одобряване от Министерския съвет проекти на нормативни актове, регулиращи транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление, участва със свои представители в работните групи по хармонизиране законодателството на страната.

Чл. 10. Министърът участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на министерството за пълноправно членство на Република България в Европейския съюз, участва в определянето и провеждането на политиката за участие в Кохезионния фонд и в Структурните фондове на Европейския съюз, в предприсъединителните програми и проекти на Европейския съюз и осъществява двустранното сътрудничество със страните - членки на Европейския съюз, участва в провеждането на политиката за присъединяване към организации за колективна сигурност.

Чл. 11. Министърът упражнява правата на едноличен собственик на капитала в държавните предприятия и в търговските дружества с държавно участие в капитала от транспорта и съобщенията.

Чл. 12. Министърът осъществява подготвителните действия и внася предложения за предоставяне на концесии за обекти - държавна собственост, извършва и други действия, свързани с предоставянето и осъществяването на концесиите, за които е оправомощен със закон или с акт на концедента, при условията и по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

Чл. 13. Министърът възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност.

Чл. 14. Министърът ръководи лечебните заведения към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 15. Министърът ръководи, контролира и организира дейността по Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в рамките на министерството.

Чл. 16. Министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

Чл. 17. Министърът утвърждава:

1. длъжностното и поименното щатно разписание на министерството;

2. разпределения по организационни звена бюджет на министерството.

Чл. 18. Министърът осъществява други правомощия, възложени му със закон или с постановление на Министерския съвет.

 

Пълният текст на УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА   може да се види в Приложението.

Приложение
 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (335.5 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed