Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Правилник за прилагане на Закона за концесиите

Приет с ПМС № 161 от 29.06.2006 г., обн., ДВ, бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., попр., бр. 59 от 21.07.2006 г., изм., бр. 84 от 19.10.2007 г., в сила от 19.10.2007 г., бр. 3 от 12.01.2010 г., изм. и доп., бр. 21 от 15.03.2011 г., в сила от 15.03.2011 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за концесиите относно:

1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г. , в сила от 15.03.2011 г.) предоставянето от държавата, общините и публичноправните организации на концесии за строителство, концесии за услуга и концесии за добив на природни богатства;

2. изпълнението и прекратяването на концесиите;

3. финансирането на дейността по концесиите;

4. воденето на Националния концесионен регистър.

Чл. 2. Относно концесиите за добив на подземни богатства правилникът се прилага, доколкото в Закона за подземните богатства и в нормативните актове по прилагането му не е предвидено друго.

Чл. 3. Концесията се предоставя с дългосрочен писмен договор с определен материален интерес между концедент и търговец - концесионер.

Чл. 4. Срокът на концесията е до 35 години.

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г. , в сила от 15.03.2011 г.) Срокът на концесията започва да тече от датата на влизане в сила на концесионния договор и може да се удължава до размера на срока по чл. 4 при условия, определени с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия, а за договори, сключени по реда на отменения Закон за концесиите - в решението по чл. 7, ал. 1 за предоставяне на концесията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г. , в сила от 15.03.2011 г.) Датата на влизане в сила на концесионния договор е начална дата на концесията и се определя в съответствие с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г. , в сила от 15.03.2011 г.) Подготвителните действия и организацията на провеждането на процедурите за предоставяне на концесии се извършват от компетентния орган по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г. , в сила от 15.03.2011 г.) Органите по чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите се подпомагат от специализирани звена в съответната администрация.

(3) Численият състав, функциите и задачите на звената по ал. 2 се определят в зависимост от обхвата на извършваната концесионна дейност с устройствения правилник на съответната администрация.

Чл. 7. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по предоставянето на концесии, както и относно съдържанието на събраната документация, освен в случаите, определени със Закона за достъп до обществена информация и този правилник.

Приложение
 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ (399.43 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Концесии


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed