Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Правилник за прилагане на Закона за пътищата

Приет с ПМС № 245 от 24.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г., в сила от 1.12.2000 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., изм., бр. 62 от 13.07.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г., изм., бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

Предмет и област на прилагане

Чл. 1. (1) С правилника се уреждат условията и редът за прилагането на Закона за пътищата относно собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта и поддържането на пътищата в Република България, както и правата и задълженията на държавните и общинските органи, физическите и юридическите лица при неговото прилагане.

(2) Правилникът се прилага за всички пътища, които са отворени за обществено ползване.

(3) Правилникът не се прилага за улиците и пътищата по чл. 1, ал. 2 от Закона за пътищата.

Раздел II

Подразделение на пътищата

Чл. 2. (1) Републиканските пътища са от национално значение и осигуряват маршрути от държавен интерес.

(2) Като маршрути от държавен интерес се определят тези, които отговарят поне на едно от следните условия:

1. представляват част от международен път клас "Е", означен със съответния международен номер;

2. съвпадат с направлението на международни автомобилни превози;

3. представляват част от общоевропейски транспортни коридори, за които има подписани меморандуми за разбирателство между страните, през чиито територии те преминават;

4. служат за транзитно движение на средни и дълги разстояния;

5. осигуряват транспортна връзка за прехвърляне на транзитно движение от едно направление към друго;

6. осигуряват транспортни връзки с пристанища, граждански летища, жп гари, курорти, културно-исторически паметници и местности и други обекти от национално значение;

7. свързват отделни региони или осигуряват транспортни връзки между общинските и областните центрове.

(3) Републиканските пътища образуват държавната пътна мрежа, чиято дължина се променя с решение на Министерския съвет в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г., бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) при промяна на публичната собственост на съществуващите пътища - по предложение на Агенция "Пътна инфраструктура" или на заинтересуваните общини;

2. при изграждане от държавата на нови пътища, представляващи маршрути от държавен интерес;

3. при изграждане на нов път, което води до промяна на функциите и характера на някои от републиканските пътища в района.

Чл. 3. (1) Общинските пътища са от местно значение и осигуряват маршрути от общински интерес.

(2) За маршрути от общински интерес се смятат тези, които отговарят поне на едно от следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) свързват урбанизирани територии в дадена община помежду им или с общински и областни центрове;

2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;

3. осигуряват транспортни връзки с местности, курорти, жп гари, пристанища, културно-исторически паметници и други обекти от местно значение;

4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) свързват урбанизирани територии с обходни пътища от републиканските пътища.

(3) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, чиято дължина се променя с решение на Министерския съвет в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г., бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) при промяна на публичната собственост на съществуващите пътища - по предложение на Агенция "Пътна инфраструктура" или на заинтересуваните общини;

2. при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища - по силата на взаимна договореност на заинтересуваните общини и на отделни физически или юридически лица;

3. при промяна на характера на съответния маршрут, което води и до промяна на функциите на пътя в транспортната система на страната;

4. при изграждане от общината на нови общински пътища.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г., бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Агенция "Пътна инфраструктура" издава списък с наименованията и номерата на републиканските пътища по класове общо за страната и по области.

(2) Областните администрации издават списък на общинските пътища по общини.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм., бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г., бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Предложенията за промени на републикански в общински пътища при условията на чл. 2, ал. 3 и на чл. 3, ал. 3 се правят от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта въз основа на споразумителен протокол между Агенция "Пътна инфраструктура" и съответните общини.

Чл. 5. (1) Частните пътища осигуряват маршрути от частни интереси и могат да бъдат отворени за обществено ползване при условията на чл. 9, ал. 2 от Закона за пътищата.

(2) Частните пътища, които са затворени за обществено ползване, се сигнализират с пътен знак В2 и с допълнителна табелка Т17 "Частен път".

......

Приложение
 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА (412.19 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed