Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) (I част)

Притурка C към Конвенцията за международни железопътни превози (СОТIF) от 9 май 1980 г. Издаден от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г., в сила от 1.05.1985 г., изм. и доп., в сила от 1.01.2007 г.

Член 1

Обсег на действие

§ 1. Настоящият Правилник се прилага:

а) при международните железопътни превози на опасни товари на територията на държавите членки,

b) при превозите в допълнение към железопътен превоз, за които са приложими Единните правила CIM, освен ако е предвидено друго в международните разпоредби, регламентиращи превозите с друг вид транспорт,

както и при дейностите, посочени в Приложението към настоящия Правилник.

§ 2. Опасните товари, чийто превоз Приложението изключва, не трябва да бъдат обект на международен превоз.

Член 2

Освобождаване

Настоящият Правилник не се прилага, изцяло или отчасти, при превозите на опасни товари, чието освобождаване е предвидено в Приложението. Освобождаване може да бъде предвидено единствено когато количеството, естеството на освободените превози или опаковката гарантират безопасността на превоза.

Член 3

Ограничения

Всяка държава членка запазва правото да регламентира или да забрани международния превоз на опасни товари на своя територия по други причини освен безопасността по време на превоза.

...

Приложение
 Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) (I част) (549.95 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed