Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) (II част)

Приложение С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) - изменения и допълнения, влезли в сила от 1.01.2007 г. (притурка към ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г.). Издаден от Министерството на транспорта, в сила от 1.01.2007 г.

Продължение от I част

ЧАСТ 5 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПРАЩАНЕТО ЗА ПРЕВОЗ

Глава 5.1

Общи изисквания

5.1.1 Област на приложение и общи разпоредби

В настоящата част са изложени разпоредбите за изпращане на опасни товари по отношение на маркирането, етикетирането и документацията, както при нужда и разрешението за изпращане и предварителните уведомления.

5.1.2 Използване на общи опаковки

5.1.2.1 а) Общата опаковка трябва

i) да бъде маркирана с израза "ОБЩА ОПАКОВКА" и

ii) да бъде маркирана с номера по ООН, предшестван от буквите "UN", и етикетирана, както се изисква за пакети съгласно 5.2.2, за всеки от

съдържащите се в нея опасни товари освен в случаите, когато маркировката и представителните етикети на всички съдържащи се в общата опаковка опасни товари остават видими. Когато за различни пакети се изисква една и съща маркировка или един и същи етикет, тази маркировка или този етикет се поставят само веднъж.

Маркировката с израза "ОБЩА ОПАКОВКА", която трябва да е добре видима и четлива, трябва да бъде на официалния език на страната на произход и, ако този език не e немски, английски или френски, то тази маркировка трябва да бъде и на немски, английски или френски, доколкото споразуменията между участващите в превоза страни не регламентират друго*).

b) Изобразените в 5.2.1.9 ориентиращи стрелки, трябва да бъдат поставени върху две противоположни страни на следните общи опаковки:

i) общи опаковки с пакети, които трябва да бъдат маркирани съгласно 5.2.1.9.1, освен в случаите, когато маркировката остава видима, и

ii) общи опаковки с течни вещества в пакети, които съгласно 5.2.1.9.1 не e необходимо да се етикетират, освен в случаите, когато затварящите

устройства остават видими.

5.1.2.2  Всеки пакет с опасен товар, който се съдържа в обща опаковка, трябва да отговаря на всички приложими разпоредби на RID. функцията, предвидена за всяка опаковка, не трябва да се нарушава от общата опаковка.

5.1.2.3  Всеки пакет, който има описаните в 5.2.1.9 ориентиращи стрелки и e поставен в обща опаковка или в голяма опаковка, трябва да бъде ориентиран при превоза в съответствие с тази маркировка.

5.1.2.4  Забраните за съвместно натоварване се прилагат също за общите опаковки.

.....

Приложение
 Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) (II част) (3.78 MB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed