Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"

Издаден от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 13 от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., бр. 91 от 15.11.2005 г., бр. 67 от 18.08.2006 г., изм., бр. 1 от 4.01.2008 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2003 г.) С този правилник се определят структурата, дейността и организацията на работата на държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване", София, наричано накратко "предприятието".

Чл. 2. (1) Предприятието е образувано със Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и съобщенията и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (ДВ, бр. 57 от 2000 г.).

(2) Предприятието е юридическо лице със седалище София.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) Предприятието има фирмено наименование "Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване", фирмен знак и печат.

Чл. 4. (1) Предприятието осъществява предмета си на дейност съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и съобщенията и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия и изпълнява основните публични задачи, посочени в чл. 4, ал. 2 от същия закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2003 г.) Предприятието може да осъществява и други дейности, които подпомагат, съпътстват и/или допълват основния му предмет на дейност.

Чл. 5. (1) Предприятието осъществява основния си предмет на дейност, определен в чл. 4, ал. 1 и в чл. 6 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и съобщенията и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, единствено чрез приходи от собствената си дейност и има пълна финансова самостоятелност.

(2) Дейността на предприятието за изпълнение на публичните му задачи се финансира със средства от републиканския бюджет при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(3) Средствата по ал. 2 не могат да се изразходват за финансиране на основния предмет на дейност на предприятието.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2003 г.) Предприятието организира и осъществява счетоводството си съгласно Закона за счетоводството, като съставя консолидиран финансов отчет за предприятието и финансови отчети поотделно за поделенията.

Чл. 6. (1) Държавата не отговаря за задълженията на предприятието.

(2) Предприятието отговаря за своите задължения при изпълнение на основния си предмет на дейност с предоставеното му имущество - частна държавна собственост.

Приложение
 Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" (450.64 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed