Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Правилник за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г., в сила от 20.05.2014 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията, задачите и функциите на дирекция "Безопасност, технически надзор и управление при кризи" като специализиран орган за технически надзор на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и по Закона за инспектиране на труда за осъществяване на технически надзор върху съоръженията с повишена опасност (СПО) в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и на СПО, монтирани на подвижен железопътен състав, независимо от тяхната собственост.

Чл. 2. Техническият надзор върху СПО в МТИТС и на СПО, монтирани на подвижен железопътен състав, независимо от тяхната собственост, се осъществява за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство и безопасна експлоатация на съоръженията, определени в нормативните актове, с цел да се гарантират безопасното и безаварийното им ползване, опазване живота и здравето на хората, околната среда, сградите и вещите.

Чл. 3. (1) Съоръженията с повишена опасност в МТИТС, освен определените в чл. 32 на ЗТИП, са и всички съставни възли, агрегати и функционално отделни единици от подвижния железопътен състав, които по функции и параметри могат да бъдат отнесени към някое от СПО или това е записано в технологичната им документация.

(2) Сроковете и видът на периодичните прегледи и изпитвания на съоръженията по ал. 1 се определят съгласно наредбите по чл. 31 ЗТИП и инструкциите за експлоатация на производителя на съоръженията.

Чл. 4. На технически надзор подлежат всички СПО, ползвани в МТИТС, и СПО, монтирани на подвижен железопътен състав.

Приложение
 Правилник за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност (61.66 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed