Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Правилник за структурата и дейността на Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване"

Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 87 от 24.10.2000 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят структурата, дейността, организацията на работата и съставът на Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване", София, наричано по-нататък "предприятие".

Чл. 2. (1) Предприятието е образувано със Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (ДВ, бр. 57 от 2000 г.).

(2) Предприятието е юридическо лице със седалище София.

Чл. 3. Предприятието има фирмен знак и официален печат.

Чл. 4. Предприятието осъществява предмета си на дейност съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия и изпълнява основните публични задачи, посочени в чл. 5, ал. 2 на същия закон.

Чл. 5. (1) Дейността на предприятието за изпълнение на публичните му задачи се финансира със средства от републиканския бюджет при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(2) Бюджетните средства включват трансфери от бюджета на Министерството на финансите - дирекция "Финансиране на дейности по отбраната и сигурността" - за разходи по изпълнение на основните публични задачи на предприятието и за заплащане и поддържане на необходимите за тази му дейност активи и услуги.

(3) Средствата по ал. 2 не могат да се използват за финансиране на основния предмет на дейност.

Чл. 6. (1) Предприятието осъществява основния си предмет на дейност, определен в чл. 5, ал. 1 и в чл. 6 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, единствено чрез приходи от собствената си дейност и има пълна финансова самостоятелност и независимост от бюджетни субсидии.

(2) Предприятието организира и осъществява счетоводството си съгласно Закона за счетоводството, като съставя консолидиран балансов отчет за предприятието и балансови отчети поотделно за поделенията.

Чл. 7. (1) Държавата не отговаря за задълженията на предприятието.

(2) Предприятието отговаря за своите задължения при изпълнение на основния си предмет на дейност с предоставеното му имущество - частна държавна собственост.

Приложение
 Правилник за структурата и дейността на Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване" (276.22 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed