Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП "Ръководство на въздушното движение"

Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 16 от 25.02.2014 г., в сила от 16.01.2014 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД), на английски език Bulgarian Air Traffic Services Authority (BULATSA), наричано по-нататък "предприятието".

Чл. 2. (1) Предприятието е създадено с чл. 53, ал. 1 от Закона за гражданско въздухоплаване (ЗГВ).

(2) Предприятието е юридическо лице със седалище в гр. София, което притежава свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване и изпълнява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България.

Чл. 3. Предприятието има собствен знак и официален печат с кръгла форма, в средата на който с главни латински букви е изписано "BULATSA", а около него е изписано ДП "Ръководство на въздушното движение – София".

Чл. 4. (1) Основният предмет на дейност на предприятието е:

1. управление на въздушното движение за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство;

2. планиране, осигуряване, внедряване, експлоатация и поддържане на съоръжения, системи и оборудване за комуникационно, навигационно, обзорно, енергийно, метеорологично и аеронавигационно осигуряване на обслужваното въздушно движение и съпътстващата инфраструктура;

3. комуникационно обслужване, навигационно обслужване и обслужване по обзора;

4. метеорологично обслужване;

5. аеронавигационно информационно обслужване;

6. метрологично обслужване;

7. информационно обслужване на дейностите по търсене и спасяване на въздухоплавателни средства;

8. управление на системата за безопасност на въздушното движение в рамките на предоставената му компетентност;

9. изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от международни договори в областта на управлението на въздушното движение, по които Република България е страна;

10. събиране на такси за аеронавигационно обслужване по чл. 120, ал. 2 ЗГВ.

(2) Предприятието може да предоставя и други услуги, свързани с предмета на дейността му.

Чл. 5. (1) При осъществяване на дейността си по чл. 4, ал. 1, т. 1 предприятието има права и задължения по отношение на всички въздухоплавателни средства, изпълняващи полети в обслужваното въздушно пространство.

(2) За военните въздухоплавателни средства предприятието осъществява дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3 съгласувано с Министерството на отбраната.

Чл. 6. При изпълнение на своята дейност предприятието си взаимодейства с Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Военновъздушните сили и други ведомства и организации в съответствие с тяхната компетентност.

Чл. 7. За изпълнение на дейността си предприятието създава и поддържа центрове за обучение и квалификация и изпитни езикови центрове.

Чл. 8. (1) За осъществяване на дейността си предприятието възлага обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки освен за дейностите, свързани с безопасността на въздухоплаването, с управлението на въздушното пространство и с осигуряването на аеронавигационното обслужване.

(2) Предприятието може да бъде и изпълнител по договори за обществени поръчки, които имат за предмет осъществяваната от него дейност.

Приложение
 Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП "Ръководство на въздушното движение" (207 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed