Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 26.05.2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2209 г., бр. 25 от 30.03.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г., бр. 49 от 13.06.2014 г., в сила от 13.06.2014 г., бр. 76 от 2.10.2015 г., в сила от 2.10.2015 г., бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 16.09.2016 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура", наричано по-нататък за краткост "компанията" или "предприятието".

Статут

Чл. 2. (1) Компанията е търговец - държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ).

(2) Предприятието е управител на железопътната инфраструктура.

Търговска фирма

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Предприятието е с фирмено наименование "Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" ("ДП "НКЖИ"), което се изписва и на английски език State Enterprise National Railway Infrasructure Company (съкратено SE NRIC).

(2) Предприятието има фирмен знак, печат, слоган и интернет страница.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. Предприятието е със седалище и адрес на управление София, бул. Княгиня Мария-Луиза 110.

Поделения

Чл. 5. Предприятието е с регионални поделения, които не са клонове.

Имущество

Чл. 6. (1) Предприятието управлява предоставеното му от държавата имущество - публична и частна държавна собственост.

(2) Срещу имуществото - публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително изпълнение.

(3) Срещу предприятието не може да се открива производство по несъстоятелност.

...

Приложение
 Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" (47.52 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed