Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Голям размер

Долуподписаният (име, адрес), представляван от (име и длъжност на подписващия), притежаващ правомощия, право на вземане на решения, икономическа или социална отговорност или мандат за представяне,

В това си качество, като споделям отговорността за безопасността на движението по пътищата на България и в Европейския съюз,

Като отчитам, че понастоящем броят на жертвите на пътнотранспортните произшествия е недопустимо висок и че е необходимо да бъдат взети по-ефективни мерки за тяхното намаляване в най-кратки срокове,

Като отчитам, че координираните действия между многото групи, имащи отговорност в едно или друго качество за безопасността на движението дават по-големи възможности за постигане на желаните резултати,

Като вярвам, че съществуват ефективни мерки за насърчаване на участниците в движението да спазват правилата за пътна безопасност, а също така да се предприемат и допълнителни мерки, като намаляване на риска от попадането на участниците в движението в ПТП

Считайки, че обхватът на тези мерки ще бъде значително по-голям, ако с тях се ангажират все повече участници,

Като се присъединявам към общоевропейската цел за намаляване на броя на загиналите по пътищата най-малко с 50 на сто към края на 2010 година, каквато е общата цел на всички страни членки на ЕС,

Убеден в отговорността на всички лица и организации,

Като съзнавам, че дейностите за подобряване на пътната безопасност имат нищожна стойност в сравнение със стойността на човешките загуби, социалната и дори икономическата цена на опасните пътища,

Доброволно се ангажирам да предприема енергични действия и да въведа мерките, които произтичат от моите отговорности и дейност, за ускоряването на напредъка в пътната безопасност,

Поемам задължението, в рамките на своята отговорност и специфика на дейността, а при необходимост и с допълнение към настоящата харта, да приложа следните принципи и мерки:

1. Да предприема мерки в рамките на моята отговорност за постигане на целта за намаляване на броя на жертвите по пътища.

2. Да включа дейности по безопасност на движението и при реализирането на своите основни цели и принципни критерии при вземането на решения, в това число и в рамките на дейността по изследването, организацията и инвестирането по начин, по който да може да се изработи един общ реален план за пътна безопасност.

3. Да споделя с компетентните органи, отговорни за безопасността на движението техническа и статистическа информация, с цел по-доброто разбиране на  причините за злополуките, за вредите, причинени от произшествията и ефективността от предприеманите мерки.

4. Да съдействам за предотвратяване на пътнотранспортните произшествия, чрез реализиране на дейности с високо качество в една или повече от следните области:

* първоначално и последващо обучение и информираност на водачите на превозни средства и на всички участниците в движението по пътищата

* оборудване и ергономия на пътните превозни средства

* създаване на инфраструктура, която да минимизира риска от произшествия, и насърчаване на разумното, грамотно и безопасно управление на превозните средства

5. Да развивам и въвеждам технологии, намаляващи последиците от произшествията.

6. Да съдействам за развитието на единна, дългосрочна и подходяща система за контрол на спазването на правилата за движение.

7. Да допринасям за създаване на условия за продължаващо възпитание и обучение на участниците в движението, като особено внимание се обръща на рисковите водачи.

8. Да полагам усилия за допринасяне за по-доброто изучаване на причините за произшествията, с цел да не се допуска те да се повтарят, както и да се осъзнаят рисковете.

9. Да съдействам за осигуряване на ефективна медицинска, психологическа и правна помощ на жертвите на пътнотранспортни произшествия.

10. Да приема последващи оценки по отношение на мерките, предприети за подобряване на пътната безопасност, като се правят съответните изводи за подобряването на тези мерки.

И НАКРАЯ

11. Да поема инициативата за въвеждането на мерки, които излизат от  рамките на обичайните ми задължения и дейности, а именно........ (да бъде довършено от подписващия се)

 

Дата                                                                                                    Подпис

 

Европейска харта за пътна безопасност:

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/charter/welcome_2_en.htm

Форма за регистрация във Европейска харта за пътна безопасност:

http://www.paueducation.com/charter/index.php?page=applic1&lng=en

Стартира българската инициативата „Аз спасявам живот" :

http://www.mt.government.bg/page.php?category=92&id=2388

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed