Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
ХАРТА НА КЛИЕНТА
Голям размер

Водени от желание за предоставяне на възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от предлаганите услуги, служителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при извършването им се ръководят от тази „Харта на клиента" („хартата").

Хартата е утвърдена от министъра на транспорта на 25.04.2007 г. и включва описание на нивото на административно обслужване, което Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставя, както и информация относно правата и задълженията на клиентите.

Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.

Административното обслужване цели:

 • бързина и ефективност;
 • получаване на лесен достъп до информация;
 • добра осведоменост и отзивчивост на служителите;
 • приятна и делова атмосфера в министерството;
 • постигане на максимален резултат и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Всяко мнение или препоръка за подобряване на административното обслужване в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще бъде взето под внимание, като идеите си можете да излагате на телефона на дирекция „Канцелария": 9409 418 и чрез попьлване на анкетна карта, която можете да намерите във „фронт офиса" на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията находящо се на ул. "Дякон Игнатий" № 9.

Актуална информация за видовете административни услуги на физическите и юридическите лица, които предоставя Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да намерите на официалният портал на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ОТГОВОРНОСТИ 

Отговорностите на служителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията към Вас, включително и при предоставяне на услуги, са регламентирани в Етичния кодекс на служителите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и са: 

 • да се отнасят с внимание и уважение към Вас, да зачитат личното Ви достойнство;
 • да бъдат честни и отзивчиви;
 • да работят професионално;
 • да предприемат всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите;
 • да се стремят към създаване на благоприятна обстановка при обслужването на потребителите на административни услуги;
 • при възникване на проблем, да Ви уведомят своевременно за причините, довели до това и за очаквания краен срок, в който ще можете да получите услугата;
 • да спазват конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от министерството;
 • да спазват принципа за равнопоставеност на клиентите на административни услуги.

Отговорностите на клиентите към служителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са:

 • да се отнасяте към служителите с уважение, като няма да бъде проявявана търпимост към обиди, заплахи или каквито и да било действия на физическа саморазправа, насочени срещу служителите;
 • да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;
 • да бъдете точни на уговорените срещи;
 • да предоставяте своевременно пълна и точна информация, когато Ви е поискана такава;
 • да предоставяте допълнителна информация, когато Ви е поискана такава;
 • при промяна на обстоятелства, касаещи Вас или друго лице да уведомявате своевременно за това.

 Общи отговорности

      За да има приятна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

 ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТИТЕ

 • Облекчаване на дългите процедури.
 • Намаляване на разходите на средства и време, необходими за извършването на административните услуги от министерството.
 • Премахване на възможните корупционни практики.
 • Създаване на приятна и делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от министерството.

ИНФОРМАЦИЯ

 Предоставяне на информация и съвети 

Служителите от звеното за административно обслужване на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще Ви предоставят необходимата информация и съвети за административната услуга, която може да получите, относно:

 • документите, които следва да представите;
 • нормативно определения срок за получава­не на исканата от Вас административна услуга;
 • институцията, която би могла да Ви отговори, когато Вашите въпроси не са от компетентността на министерството.

 

 

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed