Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт
Голям размер
Дейност

 

 

 

Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт (СЗРПИЖТ) е създадено през 2006 г. във връзка с изискванията на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г., относно безопасността на железопътния транспорт в Общността. С Постановление № 250 от 25 ноември 2005 г. на Министерски съвет на Република България в структурата на Министерството на транспорта и съобщенията е създадено СЗРПИЖТ.

В сила от 14.11.2006 г. бе изменен и допълнен Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и бе създаден Раздел II “Разследване на железопътни произшествия и инциденти”, с който се регламентират функциите и дейността на Специализираното звено за разследване на железопътни събития в Министерството на транспорта и съобщенията.

Специализираното звено извършва своята дейност в съответствие с действащото европейско и национално законодателство.

Основните функции на СЗРПИЖТ съгласно чл. 115и от ЗЖТ са:

1. Извършва независимо държавно разследване на железопътни произшествия и инциденти възникнали на националната железопътна инфраструктура.

2. Поддържа система за задължително и доброволно докладване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

3. Организира и контролира технически разследването на железопътни произшествия и инциденти;

4. Упражнява контрол над железопътните предприятия при разследване на железопътни произшествия и инциденти

5. Поддържа информационна база данни и води архив на разследваните железопътни произшествия и инциденти;

6. При разследване на железопътни произшествия анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на железопътния транспорт и функционирането на подвижния железопътен състав и обектите и съоръженията на железопътната инфраструктура,  свързани с железопътното произшествие.

7. В своята организация и при вземане на решения специализираното звено е независимо от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", управителя на железопътната инфраструктура, железопътните предприятия, както и от всяко друго лице, чиито интереси биха могли да са в противоречие с функциите на звеното.

СЗРПИЖТ се ръководи от държавен инспектор - ръководител звено, инженер по експлоатация и управление на железопътния транспорт.

.

 Коментари (0)

Железопътен транспорт
Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Дейност
Основни задачи
Годишни доклади
Окончателни доклади
Нормативни документи
Връзки
Контакти
Анонимно докладване

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed