Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ до 2020 г. 13.02.2007
Голям размер

Настоящият документ представлява подраздел 2. Устойчив транспорт на Раздел ІІІ. Ключови предизвикателства, от Проекта на Национален план за устойчиво развитие на Република България. Разработен е в дирекция „Национална транспортна политика" на Министерство на транспорта, съгласно указанията на Междуведомствения консултативен съвет по устойчиво развитие, институиран към Министерство на икономиката и енергетиката, и изискванията на европейските институции, в тази област.

Разработката е структурирана така, че да подчертае най-важните моменти от транспортната дейност, имащи пряко отношение към устойчивото развитие на стопанския, социален и културен живот на страната, и преди всичко към устойчивото развитие на екосистемите и опазването на околната среда. Поради тази причина по-подробно е разгледано настоящето и бъдещето на автомобилния и железопътния транспорт, и развитието на съответстващата им инфраструктура и подвижен състав. Обърнато е подобаващо внимание и на вътрешноградския и крайградски пътнически транспорт. Предмет на бъдещо усъвършенстване и обогатяване на разработката ще бъдат и проблемите на въздушния и водния транспорт.

Доколкото разработката е пръв, по-мащабен опит в това направление и предвид на специфичните изисквания към нея, а и на твърде дългия времеви хоризонт, който визира, тя няма претенции за изчерпателност.  

Въведение

Основната цел на транспортния сектор в България е да спомогне за увеличаването на икономическата и социална стабилност на страната, чрез предоставяне на ефективен и надежден транспорт. Неговата мисия е да спомага за балансираното регионално развитие, интегрирайки най-отдалечените региони, намалявайки броя на пренаселените зони в градските агломерации. Общественият транспорт допринася също за гарантиране на еднаква възможност на гражданите при достигане на работните места, места за култура и забавления.

Българската транспортна политика е насочена към осигуряване на възможности за социално равенство, чрез поддържане на адекватни цени на градските и железопътни услуги, и осигуряване поддръжката и развитието на гъста мрежа от пътна инфраструктура в страната. Освен това, българската транспортна политика напълно подкрепя целта за устойчива, благоприятна за околната среда транспортна система. Оценките на въздействието върху околната среда (ОВОС) в България са задължителни елементи на решенията за проекти за изграждане и/или рехабилитация на транспортна инфраструктура, които са финансирани от европейските фондове, държавния бюджет, а също и от международните финансови институции.

Във връзка с членството на България в Европейския съюз и интеграцията на нейната транспортна инфраструктура в европейската транспортна инфраструктура, се полагат значителни усилия при въвеждането и осъществяването на европейските стандарти за модерен, екологичен и безопасен транспорт, предприети са интензивни действия за прилагане на съответното законодателството на Европейския съюз.

Основна задача на процеса за устойчиво развитие на транспорта е непрекъсната модернизация на транспортната инфраструктура и транспортните средства. Недостигът на инвестиции в поддръжката и развитието на инфраструктурата през последните десетилетия, и повишеното търсене на транспортни услуги, изискват ново и усъвършенствано, дългосрочно планиране на нейното бъдещо развитие. Необходим е значителен период от време за създаването на такава модерна транспортна инфраструктура, както и за дългосрочно планиране, осигуряващо съществуването на надежден и постоянен приток на финансови ресурси, и интерес от страна на всички институции и организации, участващи в този процес. В съответствие с публичните политики, и в съответствие с принципа на партньорство, е много важно да бъдат създадени по-добри условия за засилване ролята на частния сектор за развитието на инфраструктурата, включително възможности за реализиране на различни форми на публично-частно партньорство.

Пълният текст на документа може да се види в Приложението.

Приложение
 РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ до 2020 г. (451.5 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed