Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията 24.04.2013
Голям размер

Представяме ви Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията. Основната цел на документа е да посочи намеренията на българското правителство в средносрочен план да привлече частния сектор към изграждането и експлоатацията на значими обекти от национално значение в областта на транспортната инфраструктура – летища, пристанища и железопътни гари. Документът е напълно съобразен с действащата нормативна уредба в областта на концесиите, с Програмата на правителството за европейското развитие на България 2009 – 2013 г., Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. и изготвения на основа на Стратегията и на Общия генерален план за транспорта на България проект на Седемгодишната програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

Опитът на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в прилагането на публично-частно партньорство (концесии) за развитието на обекти от транспортната инфраструктура на Република България ни позволява да оценим постигнатите до момента положителни резултати в процеса на концесиониране, да отчетем предварително набелязаните цели като изпълнени и да обосновем необходимостта от отдаване на концесия и на нови обекти. Считаме, че на този етап е важно да продължим работата си в посока на по-активно привличане на частните инвеститори, в съответствие със заложените в настоящата стратегия цели и етапност и в синхрон с провежданата от правителството политика.

 

Приложение
 Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията (3.19 MB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed