Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г. 07.10.2014
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица до 17:30 часа на 06.11.2014 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. „Гурко” № 6, етаж ІV.

 

 

Мотиви

Проектът на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г. е изготвен на основание чл. 7 от Закона за електронните съобщения.

В проекта на политика са отразени приоритети, свързани с:

•      намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи;

•      гъвкаво и ефективно управление на ограничените ресурси;

•      гарантиране на правото на избор и подобряване на информираността на потребителите;

•      защита на неприкосновеността на личния живот при предоставяне на електронни съобщителни услуги;

•      осигуряване на равнопоставен достъп на крайните потребители с увреждания до електронни съобщителни услуги.

 

Пълният текст на проекта на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г. може да се види в  Приложението.

Лице за контакт:

г-жа Красимира Димитрова - началник на отдел „Развитие на електронните съобщения“,
тел.: (+359 2) 949 24 96,
e-mail:kdimitrova@mtitc.government.bg

 

г-н Димитър Димитров - началник на отдел „Управление на радиосъобщенията“,
тел.:(+359 2) 949 23 37,
e-mail:didimitrov@mtitc.government.bg

Приложение
 Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г. (110.57 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed