Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Представяне на водещи инициативи в областта на Бъдещите и нововъзникващи технологии

На 24 и 25 ноември 2011 г., във Варшава ще се проведе конференция, посветена на водещите големи инициативи на Европейската комисия в областта на Бъдещите и нововъзникващи технологии. Конференцията се организира от Варшавския технологичен университет и Университета на Варшава. Инициативата за провеждане на мероприятието във Варшава е на Волфганг Бош, началник на отдел “Бъдещи и ново възникващи технологии” (FET - Proactive) в Генерална дирекция “Информационно общество и медии” на ЕК. Организирането на конференцията ще бъде подкрепено и от Националния съвет на координаторите на изследователски проекти (KRAB). Конференцията е част от подготовката на Рамкова програма за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020”.

В рамките на ден и половина ще се проведат две основни и няколко съпътстващи паралелни сесии. Повече информация може да намерите на http://pl2011.eu/en/content/mid-term-flagship-conference.

Водещите инициативи в Бъдещите и ново възникващи технологии са амбициозни, мащабни, научно ориентирани изследователски инициативи, които целят постигането на резултати, които за други сфери изглеждат илюзорни и трудно достижими. Научният прогрес трябва да осигури силна и широка основа за развитието на бъдещите технологични иновации и последващото им приложение като нововъведения в различни сфери с ползи за обществото като цяло. Подкрепата за “рисковите” изследвания, които са ключов елемент на ново възникващи технологии и бизнес въведенията са и ключови за Програмата за цифрови технологии от стратегия “Европа 2020”.

 Бъдещите и ново възникващи технологии дават възможност за развитие на нови идеи и навлизане в неизследвани области и излизат от конвенционалните граници на информационните и комуникационните технологии. Европейската комисия отчита значимостта на развитието на нови технологии и икономическото значение от развитието на научните изследвания и през 2010 година обявява конкурс за подаване на предложения за проекти за големи бъдещи научни предизвикателства с висок потенциал за въздействие върху науката, икономиката и обществото. Изследванията са насочени към проблеми, които не могат да бъдат разрешени на този етап, като например къде за в бъдеще ще се съхраняват огромните количества от данни, които постоянно генерираме, как могат да се създадат по-добри и по-екологични компютри и роботи и т.н.. Финансираните проекти ще се фокусират върху социални и политически приоритети на ЕС, като се занимават със застаряващото общество, или въздействието на човешката дейност върху околната среда.

През 2011 година е започнала подготовка за стартиране на 6 пилотни проекта с най-силен потенциал за постигане на високи научни резултати, избрани от 21 получени предложения в Комисията (FuturICT; Graphene-CA ; Guardian Angels ; HBP-PS ; ITFOM;  CA-RoboCom ). За тях са предвидени няколко милиарда евро за предпроектни проучвания по програма Бъдещи и нововъзникващи технологии под мотото “Наука извън фантастиката”. В проектите участват само научни консорциуми.  Два от тези проекти ще бъдат избрани за дългосрочно финансиране в рамките на 10 години с бюджет за всеки по 100 млн. евро годишно. Дългосрочното финансиране ще бъде смесено, както от държавите членки на ЕС, така и частно, необходимо е консорциумите да участват в проектите с половината от предвидените фондове, както и да бъдат привлечени около половин милиард евро от националните изследователски агенции, браншови организации или други източници. Намирането на тези средства е трудно като се има предвид, че става въпрос за изследвания с висок риск. Очаква се двата избрани проекта да стартират през 2013 година.

За да бъдат успешни тези проекти се очаква използване на интердисциплинарен подход (сътрудничество между различните научни дисциплини) там, където конвенционалните изследователски усилия не могат да дадат очакваните резултати.  В тази връзка сътрудничеството между националните и европейските програми за научни изследвания е от съществено значение. Само глобалното измерение на основните инициативи ще насърчи европейското лидерство и ще доведе до отлични постижения в граничните изследвания.

Водещите европейски научни и академични инициативи изискват огромни средства и концентрация на забележителен изследователски потенциал, те си поставят амбициозни задачи, решаването, на които в дългосрочен план  ще доведе до сериозни пробиви в познанието и до научни открития. Големи проекти се разработват и с цел ускоряване на развитието  на бъдещи технологии. Идеята за представяне на водещи инициативи в тази област идва от огромния успех, постигнат от реализирането на такива проекти до момента като например Проект Аполо, Проект за човешкия геном и мащабни проекти в областта на ядрената физика и физиката на елементарните частици.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed