Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Информационен ден в Брюксел по „Когнитивни системи и роботика” от девети конкурс по програма ИКТ от Седма Рамкова програма

На 15 ноември в Брюксел, Европейската комисия организира информационен ден, посветен на девети конкурс от програма Информационни и комуникационни технологии от Седма рамкова програма – тема „Когнитивни системи и роботика”. Потенциални участници в конкурса са представили своите идеи за предложения за проекти пред представители на Комисията. В рамките на събитието е проведена и семинарна сесия, посветена на тематиката на една от целите на Работна програма  - 2011-2012 г. по тема Когнитивни системи и роботика – Ускоряване на напредъка към интелигентни роботи чрез целенасочени конкурси. Допълнителна информация може да намерите на адрес:  http://cordis.europa.eu/fp7/ict/cognition/calls-ict-call9_en.html

Девети конкурс ще бъде отворен на 18.01.2012 г., а крайният срок за подаване на предложения за проекти е 17.04.20112 г. Индикативният бюджет по тема „Когнитивни системи и роботика” в конкурса е 82 млн. евро.

Участниците в конкурса имат възможност за предварително подаване на предложенията си за проекти в електронната система в специализираната за целта част и получаване на становище и насоки от Комисията. Описанието на проекта не трябва да е по-дълго от 3-4 страници.

Конкурсът по тема Когнитивни системи и роботика се фокусира върху специфични цели от Работна програма 2011-2012 г. :

 • Познавателна способност и контрол в сложни системи (насочени проекти и интегрирани проекти);
 • Увеличаване и ускоряване на взаимното обогатяване между академични и индустриални изследвания по роботика (интегрирани проекти);
 • Ускоряване на напредъка към интелигентни роботи чрез целенасочени конкурси (съвместни проекти).

Ще бъдат финансирани Съвместни проекти (Collaborative projects – CA): научно-изследователски проекти, насочени към създаване  на нови знания, нови технологии, продукти и демонстрационни дейности. Делят се на STREP  (насочени проекти) и IP (интегрирани проекти).

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed