Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Стартира регионален конкурс за набиране на предложения за проекти в областта на облачните изчисления

На 15 май 2012 г. в рамките на съвместен регионален конкурс SEERA-EI започна набиране на предложения за научни проекти в областта на облачните изчисления. В съвместния регионален конкурс участват шест страни от региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ) - България, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция, които осигуряват бюджета на конкурса - 600 хил. евро. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията заедно с Министерството на образованието, младежта и науката са отговорните институции за България. Бюджетът за българските участници е 50 хил.евро.

Предложения за проекти ще се приемат в електронна система, създадена за конкурса до 5 септември 2012 година, а до 5 август с.г. участниците имат право на предварително подаване за проверка на допустимостта на предложенията.

 Целта на конкурса за набиране на предложения за проекти е да насърчи сътрудничеството между университети, изследователски организации, предприятия и др. от различните страни в региона. В конкурса имат право да участват представители от финансиращите конкурса страни, както и организации от трети страни, но без да получат финансиране. Предложенията за проекти се подават от консорциуми, състоящи се от представители на най-малко три различни страни от региона на ЮИЕ. Типа проекти, които са допустими за участие са съвместни изследователски проекти. Максималното финансиране, което може да получи едно предложение за проект е 150 хил евро. Продължителността на проектите може да бъде 12 или 24 месеца, като стартирането им се очаква  на 1 януари 2013 г.

Темите, по които може да се подават предложения за проекти са:

1. Изследвания на необходимостта от  облачни изчисления  в областта на научните изследвания в Югоизточна Европа;

2. Изследвания на състоянието по отношение на мидълуер и IaaS решения, използвани в облачните изчисления в Европа и Югоизточна Европа. Очакваните резултати са изчерпателен преглед на съществуващите решения, както и пътни карти и препоръки за бъдещо развитие;

3. Пилотни облаци за Югоизточна Европа;

4. Пилотни приложения за Югоизточна Европа – това действие ще включва развитието на пилотни приложения на принципа proof-of, които да бъдат разгърнати в регионални инфраструктури тип-облак;

5. Проучвания относно изискванията за обединени облачни инфраструктури за изследвания и обучение (R & E);

6. Съвместно разпространение на дейности за обучение по облачни изчисления, семинари/работни срещи и интензивни обучения;

7. Проучване за подпомагане  и комбиниране на облачни решения за електронно правителство и  е-наука;

8. Защита на данните, сигурност и поверителност;

9. Правни аспекти на изчислителните облаци. Законодателни изисквания за споделяне на облачни ресурси в рамките на региона.

Допълнителна информация за конкурса може да получите на http://www.seera-ei-pjc.asm.md, както и от националните контактни лица за България: Анелия Димова – главен експерт в  МТИТС adimova@mtitc.government.bg и Диана Попова – старши експерт  в  МОМН, d.peeva@mon.bg.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed