Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Стартират последни конкурси от финансова рамка 2007-2013 по програми „ИКТ” и „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС

На 17 юли 2012 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) организира информационен ден, посветен на възможностите за участие в 7 Рамкова програма по отворените на 10 юли конкурси: Десети конкурс  по Програма „ИКТ”, два конкурса по програма „Социално-икономически и хуманитарни науки” и един конкурс по Програма „Наука в обществото” от Работни програми 2013. Предложения за проекти по Програма “ИКТ” - десети конкурс с индикативен бюджет от 705.5 млн. евро ще се приемат до 04.12.2012 г., по Програма „Социално-икономически и хуманитарни науки” с бюджет от 98 млн. евро до 31.01.2013 г. и по Програма „Наука в обществото” с бюджет 51,7 млн. евро до 16.01.2013 г. 

Презентации от събитието:

Отворени конкурси по Програма "Социално-икономически и хуманитарни науки".ppt (270.5 KB)

Българско участие в Програма "Наука в обществото".ppt (200.5 KB)

"Ден на кандидатите" 2012 по Програма "ИКТ"_.ppt (1.73 MB)

Насоки за изготвяне на предложение за проект - десети конкурс.ppt (2.72 MB)

4_Работна програма 2013 - Предизвикателства 1,2,3,4,8.ppt (383 KB)

9__FET_Проактив_.ppt (261.5 KB)

11_Хоризонтални дейности.ppt (370 KB)

12_  “Екза-скални” компютърни платформи, софтуер и приложения_.ppt (208.5 KB)

8_Координирани конкурси.ppt (113.5 KB)

5_ИКТ за здраве, достойно остаряване, независим живот и управление и 6- ИКТ за нисковъглеродна икономика .ppt (2.11 MB)

 

7РП е  най-големият финансов инструмент на ЕС, който цели да промени концепцията за Европейското изследователско пространство и да затвърди лидерството на Европейския съюз в глобален мащаб.

Програма “ИКТ” има влияние върху три ключови области:

 • Производителност и иновации чрез улесняване на творчеството и управлението;
 • Модернизация на обществените услуги, като здравеопазване, образование, транспорт;
 • Напредък в областта на науката и технологиите, чрез подкрепа на сътрудничеството и достъпа до информация.

Последната работна програма 2013 по Програма “ИКТ” осигурява от една страна приемственост с приоритетите на предишните три и от друга страна служи за мост към новата програма на ЕС “Хоризонт 2020”, която ще стартира от 2014 г.

Целта на програмата е преодоляване на технологичните прегради пред европейската индустрия и затвърждаване на нейните предимства, както и създаване на нови технологични възможности и начини за използване на ИКТ за постигане на социално-икономическите цели на ЕС, формулирани в “Европа 2020”.

В десети конкурс са отворени 8 тематични “предизвикателства” , три хоризонтални области и едно специално действие, по които се приемат предложения за проекти. 

Най-голям бюджет - 146,4 млн. евро (20,75% от общия бюджет) са предвидени за предизвикателство “Всеобхватни и ползващи се с доверие инфраструктури за мрежи и услуги”, като се приемат предложения в областите: софтуерен инженеринг, услуги и облачни изчисления, цифрово предприятие, ползващи се с доверие ИКТ, свързани и социални медии и експериментални изследвания в бъдещия интернет.

Средства за проекти в размер на 142.9 млн. евро са отделени за “ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление”. Отворени са пет теми за подаване на предложения за проекти в областта на персонализираните грижи за здравеопазване и приобщаване, виртуален физиологичен човек, ИКТ за управление и моделиране на здравни политики и колективни платформи за повишаване на осведомеността за устойчивост и социални иновации.

136,5 млн. евро е бюджетът на тематична област “Алтернативни пътища за разработване на компоненти и системи” и се приемат предложения за проекти за хетерогенна интеграция и усвояване на ключови технологии за компоненти и системи и усъвършенствани изчислителни, вградени и контролни системи.

Бюджет от 90 млн. евро има  “предизвикателство”  “Когнитивни системи и роботика” и са отворени две области: Роботика, интелигентни пространства  и когнитивни системи и Използване на робо-системи и придружаващи мерки.

43 млн. евро са отделени за проекти в областта на “ИКТ за творчество и учене” за технологично подпомогнато учене.

Предизвикателство “Бъдещи и нововъзникващи технологии” е с бюджет от 35 млн. евро, като се очакват предложения за проекти в областите: Развитие на живи технологии, компоненти и системи на атомно и молекулярно ниво и координиране на научните общности.

За “Хоризонтални действия” са предвидени 28,7 млн. евро.

27 млн. евро е бюджетът на “Технологии за цифрово съдържание и езици” по една отворена тема “Анализ на съдържание  и езикови технологии”.

ЕК е определила бюджет от 26 млн. евро за предизвикателство „ИКТ за нисковъглеродна икономика”, предложения се приемат само по една тема – “ Кооперативана мобилност”.

“Предизвикателство” 12 от Работна програма 2013 – десети конкурс “Специално действие” има бюджет от 22 млн. евро.

Бюджетът за “Международно сътрудничество” в десети конкурс е 8 млн. евро.

Предложенията за проекти за получаване на финансиране от ЕК се подават от международни консорциуми, съставени от представители на различни страни-членки на ЕС или асоциирани по програмата страни. Всички специфични изисквания към предложенията за проекти са разписани в Работни програми`2013 и ръководствата за кандидатстване. Допълнителна информация за конкурсите може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2013-1

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2013-2

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1

 В рамките на програмата „Социално-икономически и хуманитарни науки” са обявени два конкурса. Първият е за набиране на предложения за големи изследователски проекти в четири теми, с бюджет за всички участници 30 млн. евро. Българските кандидати трябва да се включат в консорциум от поне 5 организации от 5 различни държави от ЕС или асоциирани към съюза. Вторият конкурс ще подкрепи малки и средни научни проекти на обща стойност 68 млн. евро.  Някои от областите, които ще бъдат финансирани са “Европа в света” - 17,5 млн. евро и "Растеж, заетост и конкурентоспособност в общество базирано на знанието”-14,5 млн. евро. Нашите институти и компании трябва да потърсят поне трима партньори от три държави от ЕС, за да участват в такъв проект.

Програмата „Наука в обществото” е с общ бюджет 51,7 млн. евро. Ще се финансират проекти с „висока добавена стойност„ за Европейския съюз.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed