Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
ПРАВИЛНИК за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър

Приет с ПМС № 288 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г., изм. и доп., бр. 78 и бр. 96 от 2005 г., бр. 63 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., изм. и доп. с ПМС № 370 от 2011 г.)

Общи положения

Чл. 1. С правилника се урежда дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет, наричан по-нататък "съвета".

Чл. 2. (1) Съветът изготвя и след обществено обсъждане предлага за приемане от Министерския съвет на проект на държавната политика по планиране и разпределяне на радиочестотния спектър и осъществява провеждането й.

(2) След изготвянето на проекта на Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър съветът публикува съобщение за изготвения проект в национален ежедневник и съобщение заедно с текста на проекта на страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за обществени консултации. В съобщението се посочват мястото и страницата в интернет, откъдето заинтересованите лица могат да получат проекта, и срок не по-кратък от един месец, в който могат да представят писмени становища по него. На свое заседание съветът проучва становищата и отразява приетите предложения. Постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, чрез които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите се публикуват на страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет.

 

Раздел II

Основни функции и дейности

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) Съветът периодично най-малко веднъж на две години актуализира Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и го предлага за приемане от Министерския съвет.

 

(2) Съветът изготвя проект на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър в съответствие в съответствие с чл. 11 от Закона за електронните съобщения. Проектът в частта за граждански нужди се публикува на страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за обществени консултации.

(3) Националният план за разпределение на радиочестотния спектър е публичен.

(4) Съветът приема годишна работна програма с основните приоритети в дейността му за следващата година, която се публикува на страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за консултативни съвети.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) Конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на националната сигурност, се извършва съгласувано между заинтересованите държавни органи и служби по реда на чл. 11, ал. 5 и 6 от Закона за електронните съобщения.

(2) При непостигане на съгласие съветът разглежда въпроса на първото предстоящо заседание след постъпването му и предлага на Министерския съвет да приеме решение.

Чл. 5. (1) Съветът приема решение по въпросите, свързани с електромагнитната съвместимост, възникнали между ползватели на радиочестотен спектър, по определен от съвета ред.

(2) В случаите по ал. 1 и при несъгласие между заинтересуваните държавни органи и служби съветът в 30-дневен срок от разглеждането на въпроса на свое заседание предлага на Министерския съвет да приеме решение.

Чл. 6. (1) При искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации съветът отправя писмени запитвания до заинтересуваните държавни органи и служби относно становищата им за предоставяне за използване на исканите радиочестоти и радиочестотни ленти. Заинтересованите държавни органи и служби се произнасят в 10-дневен срок от получаване на запитването.

(2) На следващото свое заседание съветът разглежда получените писмени становища и взема решение за разрешаване ползването от чужди държави и международни организации на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срока и мястото за ползването им на територията на Република България.

(3) В случаите по ал. 1 съветът се произнася по искане за разрешаване на ползването на радиочестоти и радиочестотни ленти в срок не по-дълъг от един месец след постъпване на искането.

(4) В случай на извънредни ситуации разрешаването на ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срока и мястото за ползването им на територията на Република България от органи на чужди държави и международни организации се извършва чрез неприсъствено вземане на решение на подпис от членовете на съвета.

(5) Копия от решението по ал. 2 се изпращат на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност” и на Комисията за регулиране на съобщенията.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) В случаите по ал. 2, когато е предвидено издаването на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър по реда на Закона за електронните съобщения, съветът уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, която издава съответното разрешение и събира определените такси, освен ако в международен акт е предвидено друго.

(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) Разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България, когато тези радиочестоти и радиочестотни ленти са определени в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър за нуждите на Министерството на отбраната, се извършва от министъра на отбраната. За разрешените за ползване радиочестоти и радиочестотни ленти се уведомява Държавна агенция „Национална сигурност”.

Раздел III

Структура, състав и организация на работа

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г.) Съветът се ръководи от председател. Председател на съвета е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., бр. 63 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Членове на съвета са до двама представители на Министерството на финансите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Комисията за регулиране на съобщенията, Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

(3) Държавните органи и служби по ал. 2 определят своите представители и осигуряват участието им в работата на съвета.

(4) Поименният състав на съвета се определя със заповед на председателя на съвета.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г.) Административното и информационното обслужване на съвета се извършва от администрацията на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г.) Председателят на съвета определя със заповед един от представителите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за организационен секретар на съвета.

(3) Организационният секретар на съвета подготвя заседанията на съвета, организира воденето на протокол, съхраняването на архива, осигурява материали и техническо оборудване и обслужване, координира дейността по съгласуване становищата на отделни държавни органи и служби, организира подготовката на проекти на решения, които представя на съвета.

Чл. 9. Председателят:

1. организира дейността на съвета;

2. представлява съвета;

3. ръководи заседанията на съвета;

4. подписва протоколите на съвета.

Чл. 10. (1) Председателят свиква заседанията на съвета най-малко веднъж на 3 месеца.

(2) Извънредни заседания могат да се свикват по искане най-малко на два от държавните органи и служби, представени в съвета или по искане на председателя.

(3) При отсъствие на председателя заседанията на съвета се ръководят от упълномощен от председателя член на съвета.

Чл. 11. (1) Заседанията на съвета са закрити.

(2) С решение на съвета на заседанията или при разглеждане на определени точки от дневния им ред могат да бъдат допускани външни заинтересовани лица, на които се дава възможност да изразяват мнения.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., бр. 63 от 2008 г.) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му, в това число задължително по един член - представител на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност".

(2) В двуседмичен срок преди заседанието на съвета представителите на държавните органи и служби се уведомяват писмено за часа, датата, мястото и дневния ред на заседанието.

(3) В случаите по чл. 10, ал. 2 представителите на държавните органи и служби се уведомяват писмено за часа, датата, мястото и дневния ред на заседанието в едноседмичен срок.

Чл. 13. (1) Съветът приема решения на заседанията си с явно гласуване и с мнозинство от три четвърти от гласовете.

(2) Всеки държавен орган или служба по чл. 7, ал. 2 има право на един глас. Членовете - представители на един и същ държавен орган или служба, независимо от техния брой, имат право на един глас.

(3) При гласуването председателят има право на отделен глас.

(4) Решенията на съвета, които не представляват класифицирана информация или техните резюмета се публикуват страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за консултативни съвети.

Чл. 14. Съветът по националния радиочестотен спектър представя годишен доклад за дейността си пред Министерския съвет, който се публикува на страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за консултативни съвети.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение
 ПРАВИЛНИК за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър. Приет с ПМС № 288 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г., изм. и доп., бр. 78 и бр. 96 от 2005 г., бр. 63 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., изм. и доп. с ПМС № 370 от 2011 г.) (92.5 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed