Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър за 2014 г.

Годишната работна програма за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър се изготвя на основание чл. 3, ал. 4 от Правилника за дейността на Съвета.

Съветът по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) провежда заседания най-малко веднъж на три месеца, съгласно Правилинка за дейността си.

Заседанията на Съвета се ръководят от председателя.

При отсъствие на председателя, заседанията се ръководят от упълномощен от него член на Съвета.

Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му, в това число задължително по един член - представител на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност".

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Правилинка за дейността на СНРЧС, по искане на председателя или на най-малко два от държавните органи и служби може да се проведе извънредно заседание.

Дневният ред за всяко заседание се определя в зависимост от възникналите задачи и проблеми. 

Основни дейности за периода 2014 г. са:

 1. Изготвяне и съгласуване на окончателния проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, следвайки решенията на Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2012) и приемането му от Министерския съвет.
 2. Изготвяне, съгласуване и приемане от Министерския съвет на проект за изменение и допълнение на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.
 3. Одобряване на проект на позиция на Република България за предстоящата през 2015 г. Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2015) на Международния съюз по далекосъобщения.
 4. Извършване на междуведомствено съгласуване при получаване на заявки с искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти, предназначени за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях, с цел осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването, защита на националната сигурност и отбраната на страната и ефективното използване на радиочестотния спектър.
 5. Разглеждане и решаване на въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост.
Приложение
 Годишната работна програма за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър за 2014 г. (70 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed