Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Годишен доклад за дейността на СНРЧС 2015 г.

Съветът по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) е създаден с Постановление № 262 от 3 декември 1998 г. на Министерския съвет.

Съветът се ръководи от председател.

Председател на съвета е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице.

Членове на съвета са представители на Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Комисията за регулиране на съобщенията, Националната служба за охрана и Държавна агенция “Разузнаване”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

Дейността на Съвета се урежда съгласно Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър е приет с ПМС № 288 от 5.12.2003 г., (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г., изм. и доп., бр. 78 и бр. 96 от 2005 г., бр. 63 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., изм. и доп. с ПМС № 370 от 2011 г.).

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Правилника заседанията на съвета са закрити.

На основание чл. 11, ал. 2 от Правилника с решение на съвета, на заседанията, или при разглеждане на определени точки от дневния им ред могат да бъдат допускани външни заинтересовани лица, на които се дава възможност да изразяват мнения.

За периода 2015 г. Съвета е провел четири заседания, съгласно чл. 10 от Правилника за дейността на СНРЧС. Информация за взетите решения и датите на провеждане на четирите проведени заседания е на разположение на интернет страницата на министерството.

С решение на съвета и на основание чл. 11, ал. 2 от Правилника, на заседанията, бяха допуснати за участие външни заинтересовани лица при разглеждане на определени точки от дневния им ред.

През 2015 г. в СНРЧС са взети решения относно:

 • Приемане на годишен доклад за дейността на Съвета за 2014 г., наличен на интернет страницата на министерството: раздел „Съобщения“, подраздел „Съвет по националния радиочестотен спектър“.
 • Приемане на годишна работна програма с основни приоритети в дейността на Съвета за 2015 г., налична на интернет страницата на МТИТС: раздел „Съобщения“, подраздел „Съвет по националния радиочестотен спектър“.
 • Приемане на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).
 • Разглеждане и обсъждане на предложение за предоставяне на радиочестотен спектър за граждански нужди, за ползване от доброволните формирования при овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.
 • Разглеждане и обсъждане на въпроса с деклариране на използвания радиочестотен спектър за нуждите на чужди дипломатически и консулски представителства на територията на Република България.
 • Одобряване на проект на позиция на българската делегация по въпросите от дневния ред на Световната конференция по радиосъобщения през 2015 г. (WRC-15) към Международния съюз по далекосъобщения.
 • Провеждане на национална и международна координация за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения.

Съгласно взетите през 2015 г. решения на Съвета са предприети конкретни действия по отношение на:

 • Изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

Националният план за разпределение на радиочестотния спектър се изготвя и актуализира на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 3 от Правилника за дейността на СНРЧС, в съответствие с политиката на Европейския съюз, документите на международните организации, както и по предложения на заинтересованите ведомства и служби.

На свое заседание, проведено на 26.05.2015 г., Съвета прие проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

Проектът бе приет след обсъждане на становищата по него от заинтересованите министерства и държавни служби, от проведената съгласувателна процедура по чл. 32 от УПНМСА и получените от общественото обсъждане становища.

Конкретните изменения и допълнения в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър са свързани с:

- хармонизация с Европейската таблица за честотните разпределения, с цел осигуряване на условия за определяне на достатъчен радиочестотен спектър за радиорелейни линии с висока плътност, което от своя страна е едно от условията за осигуряване развитието на 4G мрежите.

- изпълнение на разпоредбите на Решение 2014/641/ЕС,  относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотния спектър от безжично звукотехническо оборудване за производство на програми и специални прояви в Съюза и Препоръка ERC/REC 70-03 на Комитета за електронни съобщения (ECC), относно използването на устройствата с малък обсег на действие. В НПРРЧС е отразено чрез изменение на забележка 73.

 • Изпълнение на Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността, както и поети ангажименти за освобождаване на посочения радиочестотния спектър. В изпълнение на ПМС № 90 от 2013 г. и ПМС № 175 от 2014 г. радиочестотната лента 2500-2690 MHz напълно се освободи за граждански нужди на територията на цялата страна. В НПРРЧС е отразено чрез изменение на забележка 182.
 • Искане на Министерство на вътрешните работи за разрешаване отделни честоти, определени за националната сигурност в граждански ленти да се ползват съвместното от националната и от локални системи за оповестяване. Предложението е във връзка с ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия.. В НПРРЧС е отразено чрез въвеждане на нова забележка (заб. 300), съгласно която отделни радиочестоти, определени за национална сигурност, се използват съвместно от националната и от локални системи за оповестяване, с цел превенция и реагиране при бедствия.

С Решение № 443 от 15.06.2015 г. Министерски съвет прие изменение и допълнение на НПРРЧС (обн., ДВ, бр. 46 от 2015 г.).

 

 • Провеждане на национална и международна координация на радиочестоти и радиочестотни ленти

На основание чл. 13 от Закона за електронни съобщения и чл. 6 от Правилника за дейността на СНРЧС, Съветът се произнесе по оправени искания за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации когато това произтича от поетите от Република България международни задължения.

През 2015 г. Съветът разгледа  искания за временно ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от чужди държави и  международни организации. Извършени са процедури по междуведомствено съгласуване с заинтересованите държавни органи и служби представени в Съвета във връзка с:

 • провеждане на съвместни действия между Военновъздушните сили на Република България и САЩ в района на летище Граф Игнатиево (гр. Пловдив) в периода 06.07-29.07.2015 г.;
 • провеждане на съвместни действия между Сухопътните сили на Република България и САЩ в района на учебен полигон „Ново село“ в периода 01.08-30.09.2015 г. и 10.07.2015 г. – 10.07.2016 г.;
 • посещение на италианската администрация на територията на гр. София на 02.11.2015 г.
 • Международна координация на радиочестотни ленти 380-385MHz/390-395MHz, използвани от националната подвижна цифрова радиокомуникационна система „TETRA-Emergency“ на Министерство на вътрешните работи.

 

Забележка: Годишният доклад е изготвен на основание чл. 14 от Правилника за дейността на СНРЧС.

В доклада не се отбелязват конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти, с цел осигуряване на защита на националната сигурност и отбраната, безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и на основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за дейността на Съвета.

Приложение
 Годишен доклад за дейността на СНРЧС 2015 г. (64.5 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed