Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Процедури
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“, публикувано в РОП с уникален номер 0042-2016-0002
[15.04.2016]
със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на един брой ново МПС 6+1 места с висока проходимост“; Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места с висока...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на платформа за подготовка, провеждане и анализ на учения по киберсигурност и осъвременяване на модел и провеждане на учение в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)", публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2016-0001
[14.01.2016]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на рекламни материали (сувенири) със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: изработка на рекламни материали (сувенири) – група 1 и Обособена позиция № 2: изработка на рекламни материали (сувенири) – група 2“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0020
[23.11.2015]
Предварителен контрол Решение (173.63 KB) Удостоверение за време Обявление (308.28 KB) Удостоверение за време Документация с приложенията (5.28 MB) Удостоверение за време Документация...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” – І и ІІ етап”, публикувани в РОП на АОП под номер 00042-2015-0019
[23.10.2015]
Предварителен контрол Решение (238.42 KB) Удостоверение за време Обявление (384.95 KB) Удостоверение за време Документация (1.4 MB) Удостоверение за време Приложения към документация:...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0018
[28.09.2015]
Решение (226.01 KB) Удостоверение за време Обявление (299.84 KB) Удостоверение за време Документация (1.4 MB) Удостоверение за време Приложения (198.5 KB) Удостоверение за време...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0017
[31.08.2015]
Предварителен контрол Решение (226.51 KB) Удостоверение за време Обявление (362.81 KB) Удостоверение за време Документация (36.94 MB) Удостоверение за време Приложения (80.76 KB)...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201 – о.т. 206 до о.т. 255 – о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0015
[31.07.2015]
Предварителен контрол Решение (226.23 KB) Удостоверение за време Обявление (384.23 KB) Удостоверение за време Документация (30.38 MB) Удостоверение за време Разяснение №1 по...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОЕЖ: „ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ЛЕТИЩЕ „СОФИЯ“ С ОБХВАТ ОТ БУЛ.“БРЮКСЕЛ“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) ДО УЛ. „МИМИ БАЛКАНСКА“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0016
[31.07.2015]
Решение (231.2 KB) Удостоверение за време Обявление (373.99 KB) Удостоверение за време Документация (30.24 MB) Удостоверение за време Приложения към документация (1.56 MB) Удостоверение...
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитна услуга по изпълнение и отчитане на разходите на дейност 10 „Развитие на платформата за електронни административни услуги за работа в облака на местната администрация и осигуряване на интегрирана среда за екипна работа“ по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”, с рег. № К10-31-1/07.09.2010 г. в съответствие с изискванията на действащото законодателство и международните одиторски стандарти“, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0014
[27.07.2015]
Решението за откриване на процедура на договаряне № РД-14-92/27.07.2015 г. (239.28 KB) Удостоверение за време Покана за участие в процедурата (11.12 MB) Удостоверение за време Приложения към...
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставянето на услуги от тях за Северен централен район на планиране“, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0013
[15.07.2015]
Решението за откриване на процедура на договаряне № РД-14-86/15.07.2015 г. (232.74 KB) Удостоверение за време Покана за участие в процедурата (896.12 KB) Удостоверение за време Приложения към...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” – І и ІІ етап”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0012
[17.06.2015]
Предварителен контрол Решение (235.6 KB) Удостоверение за време Обявление (377.63 KB) Удостоверение за време Документация (1.37 MB) Удостоверение за време Приложения към документация:...
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги", публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0011
[20.04.2015]
при следните самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена наземна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие,...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0010
[17.04.2015]
Решение (225.12 KB) Удостоверение за време Обявление (355.59 KB) Удостоверение за време Документация (954.5 KB) Удостоверение за време Отваряне на ценови предложения (235.6 KB)...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт”), публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0009
[16.04.2015]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за...

      1234 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed