Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Обществено обсъждане в платформата Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP)
Голям размер

Обществено обсъждане в платформата на Международния съюз по далекосъобщения ITU, Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP), в рамките на Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS), група CWG–WSIS, преглед на инициативата WSIS+10:
Ако желаете да се включите в онлайн обществените консултации може да го направите на: http://www.itu.int/council/groups/wsis/index.html , в срок до 20 септември.
Допълнителна информация може да получите на: http://www.itu.int/council/groups/wsis/docs/June-2013/WSIS10-MPP-Preparatory-Process.pdf

Платформата обхваща различните заинтересовани страни и основната й цел е подготовка на Събитията на високо равнище по инициативата WSIS+10, както и провеждането на онлайн консултации и определен брой срещи, с възможност и за дистанционно участие в тях. Платформата има за цел да ангажира всички заинтересовани страни – правителства, частен сектор, гражданско общество и международни организации. Тя ще бъде отворена за предоставянето на насоки за процеса на подготовката на WSIS+10, както и насърчаване на участието на всички заинтересовани страни, вкл. ООН и организациите, получили мандат от срещата в Тунис за изпълнение на конкретни задачи, свързани с изпълнението на резултатите от Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество. Основните резултати от работата на платформата се изразяват в подготовката на документи за разглеждане на Срещите на високо равнище WSIS+10, които ще се състоят от 01.03.2014 г.

Информационно общество
Документи на ЕС
Стратегически документи
WSIS

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

WSIS

Обществено обсъждане в платформата Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP)
Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development
Анкета за оценка ролята на световния форум за информационно общество (WSIS)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed