Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Анкета за оценка ролята на световния форум за информационно общество (WSIS)
Голям размер

Работна група, създадена от Комисията по наука и технологии за развитие (CSTD) към Конференцията на Организацията на Обединените Нации за търговия и развитие (UNCTAD) има задача да направи годишен преглед на напредъка в изпълнението и последващите действия, резултат от Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS). Работната група по засилено сътрудничество (Working Group on Enhanced Cooperation - WGEC) разглежда мандата на WSIS, по отношение на засиленото сътрудничество и документите от Тунис 2005 г. С тази цел е изготвена анкета, чрез която да се събере информация от всички държави – членки и социално-икономически партньори. Отговори на анкетата се очакват от всички заинтересовани страни, ООН, други междуправителствени организации, министерства, браншови организации в областта на ИКТ, частния сектор и гражданското общество. На база получените отговори, Работната група ще изготви препоръки за Седемнадесетата сесия на Комисията по наука и технологии за развитие (CSTD) през 2014 г.

Допълнителна информация може да намерите на адрес: http://unctad.org/en/Pages/cstd.aspx. Въпросникът може да изтеглите и от тук.
Република България има четиригодишен мандат в Комисията по наука и технологии за развитие (CSTD) към Конференцията на Организацията на Обединените Нации за търговия и развитие (UNCTAD). Основната роля на Комисията е да предоставя на Генералната Асамблея и Икономическия и социален съвет на ООН препоръки, анализи и политически предложения на високо равнище, с цел постигане на обща политика и съгласие по предприеманите съвместни мерки и действия. Комисията също така участва в цялостната система по проследяване и провеждане на Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество.

Представители от България и МТИТС се включват активно в работата на различните инициативи на Комисията, както и в дейностите на Работната група по засилено сътрудничество (WGEC).

В тази връзка Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията има за задача да систематизира и изпрати получените отговори на анкетата от институциите на национално ниво. За целта най-учтиво Ви каним да изпращате попълнените си формуляри в електронен вид до 05.08.2013 г. на: hdobreva@mtitc.government.bg и rantonova@mtitc.government.bg, експерти в Дирекция “Информационни технологии”.

Изготвянето на оценката от Работната група по засилено сътрудничество има за цел да идентифицира области на Информационното общество, в които е постигнат значителен напредък и области, в които той се развива с бавни темпове. На база получените отговори от анкетата, могат да се идентифицират срещаните трудности, както и да се определят дейности и инициативи за тяхното преодоляване и важни мерки за по-нататъшното постигане на резултатите на WSIS.

Информационно общество
Документи на ЕС
Стратегически документи
WSIS

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

WSIS

Обществено обсъждане в платформата Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP)
Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development
Анкета за оценка ролята на световния форум за информационно общество (WSIS)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed