Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
МТИТС кани български организации да участват в конкурси на Международния съюз по далекосъобщения за добри ИТ практики

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията отправя покана към български правителствени, академични, частни и граждански организации да участват в конкурс “WSIS Project Prizes 2014” на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU) за проекти в областта на информационното общество. Отличените проекти ще бъдат наградени на церемония на форума WSIS 2014. Победителите ще имат възможност да покажат разработките си на международно ниво, да споделят опит и знания и да се запознаят с други добри практики.
Повече информация за условията за участие са публикувани на интернет страницата: http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2014.
Крайният срок за кандидатстване е 1 ноември  2013 г. 


Всяка година Международният съюз по далекосъобщенията публикува  доклади за добри практики. Най-голямата агенция към Организацията на обединените нации ITU събира в ежегодните си доклади  инициативи на правителства, международни организации, частен сектор, гражданско общество и други социално-икономически партньори в областта на ИКТ. Селектираните проекти се смятат за добри практики, допринасящи за развитието на информационното общество и се популяризират сред всички 192 държави, които членуват в съюза. www.wsis.org/stocktaking .
С тази цел ежегодно от организацията публикуват въпросник за попълване от всички заинтересовани страни. Въпросникът може да намерите на адрес: http://groups.itu.int/stocktaking/HOME.aspx
Крайният срок за  изпращане на попълнен въпросник  в ITU  е 1 декември 2013 г.
Въпросникът по тази инициатива  също така може да бъде изтеглен, попълнен и изпратен в срок до 20 ноември  на адрес : adimova@mtitc.government.bg

Информационно общество
Документи на ЕС
Стратегически документи
WSIS

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

WSIS

Обществено обсъждане в платформата Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP)
Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development
Анкета за оценка ролята на световния форум за информационно общество (WSIS)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed