Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Хронология на регистрацията на „.бг“

Голям размер

С цел осигуряване на пълна прозрачност по процедурата за избор на кандидат за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”, организирана от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), представяме на Вашето внимание кратка хронология на процеса:

 • България е първата държава, официално декларирала  желание да регистрира свой домейн от първо ниво на кирилица. На 16 ноември 2009 г. ICANN обявява бърза процедура за регистрация на национални домейни на кирилица и други азбуки, различни от латинската. В рамките на месец ноември 2009 г. МТИТС организира две публични допитвания: за Регистър на домейна на България на кирилица и за избор на символи/стрингове, които да бъдат използвани за националния домейн.
 • Заявката за регистрация е изпратена на 19 февруари 2010 г. от МТИТС в ICANN. Към документацията е приложено и становище на Съвета по стандартизация на географските имена към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. То посочва, че стрингът/символният низ „.бг” се свързва пряко с името на страната и в националното самосъзнание с него се обозначава „българското”.
 • На 18 май 2010 г. от ICANN се получава отказ за регистрация на стринга с мотив, че българското предложение има визуална прилика със съществуващи вече домейни на латиница. Към този момент процедурата не предвижда възможност за подаване на възражение и преразглеждане.
 • В периода юли-август 2010 г. МТИТС провежда ново обществено допитване, с цел да се проучи нагласата на българските интернет потребители за ново име на домейна на България на кирилица. Над 65 процента от участниците обаче посочват, че не желаят домейн на кирилица, различен от „.бг“. Тогава екипът на МТИТС поема ангажимент да защити избора на  българската  интернет общност  до изчерпване на всички възможности.
 • През декември 2013 година ICANN дава възможност за финална оценка на българското предложение за символи на националния интернет адрес на кирилица.
 • През октомври 2014 г. националният домейн на кирилица „.бг“ получи одобрение от международната Интернет организация за имена и адреси. На 14.10.2014 г. е подписано и Споразумение за сътрудничество между МТИТС и ICANN. Документът урежда общите действия в развитието на управлението на интернет имената в Европа, както и в областта на обучението на български експерти по  интернет управление. На официалния сайт на Министерството в секция “Новини” е публикувана информация по темата, която може да видите на адрес: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=7744);
 • По този повод e създадена Работната група със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която да изготви проекти на „Принципи и изисквания за регистрация на имена в интернет областта “.бг” (IDN ccTLD .бг)” и „Методика за оценка на предложенията на кандидатите за Регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“, определящи реда, условията и критериите, по които ще бъде избран администратор на регистъра на домейна от високо ниво на България на кирилица. Работата на работната група e приета с доклад на министъра с рег. №14-00-407/16.03.2015 г. Информация може да намерите в секция „Информационни технологии“, раздел „Политики“ на страницата на МТИТС. https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=456&id=8254;
 • С цел спазване на насоките за подхода  на множество заинтересовани страни  , “multistakeholder model” и осигуряване на ангажираното участие на интернет общността във формирането на  общата политика за управление на този национален ресурс и възможност за осъществяване на ефективен контрол по нейното изпълнение, e създаден Обществен експертен съвет (ОЕС) към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (заповед РД-08-192/09.04.2015 г.). За определяне на участниците в съвета, с председател заместник-министър Валери Борисов, e изпратено писмо с изх. № 08-00-5/09.01.2015 г. до министерства, регулаторни органи, научни и браншови организации, граждански и интернет сдружения. При спазване на принципите за публичност и прозрачност, поставените цели пред близо 30-те членове в ОЕС бяха да се направи преглед, обсъждане, одобрение и приемане на изготвените от Работната група документи. Повече информация може да намерите на адрес: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=8258
 • На 12 май 2015 г., двата документа („Принципи и изисквания за регистрация на имена в интернет областта .бг (IDN ccTLD .бг)” и „Методика за оценка на предложенията на кандидатите за Регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“) са публикувани  за обсъждане, на интернет страницата „Електронна демокрация“, в секция “Теми за дебат”, която е част от правителствения портал за достъп до електронни услуги. Информация за възможността за включване в обсъждането на документите е упомената в цитираната по-горе публикация на сайта на МТИТС от 12 май 2015 г. http://evot.egov.bg/temiZaDebat.jsf;jsessionid=357DFCDF2E0C605C021068FCF4E41690?selectedID=679&sect=160
 • На последното заседание на ОЕС, проведено  на 09.06.2015 г. Методиката и Принципите и изискванията са одобрени от членовете на Съвета. За приемане резултата от работата на ОСЕ и за одобрение на документите е изготвен доклад РД -08-192/19.06.2015 до министър Ивайло Московски, от председателя на ОСЕ – г-н Валери Борисов.
 • Протоколи от заседанията на Обществения експертен съвет и приложения към тях могат да бъдат намерени на страницата на МТИТС, в банер “Обществен съвет”, на адрес: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=607
 • МТИТС стартира от 1 юли 2015 г. приема на предложенията на кандидатите за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”. Срокът за изготвяне и предоставяне на предложенията на кандидатите за Регистър на домейна от високо ниво “.бг” е 90 календарни дни от датата на публикуване на поканата за участие. За повече информация: .https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=456&id=8388
 • Информации и материали за процедурата са публикувани по време на целия цикъл на страниците на различни информационни агенции, портали и сайтове.
Интернет управление
ICANN
EuroDIG
SEEDIG
Домейн .бг
OSCE
OECD

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Домейн .бг

Име на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“
Покана за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”
Хронология на регистрацията на „.бг“

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed