Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Обществена консултация за нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г.

Голям размер

На 11 септември 2015 г. Европейската комисия стартира обществена консултация относно нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г., в контекста на Стратегията за цифров единен пазар в Европа.

Европейската комисия провежда тази обществена консултация, за да научи повече за очакваните нужди във връзка с фиксирани и мобилни цифрови мрежи след 2020 г. Целта е тези нужди да бъдат оценени и разбрани по-добре с оглед на разработване на обществена политика за подпомагане на инвеститорите при изграждане на перспективни мрежи за връзка и да се гарантира, че всички потребители, например домакинства, предприятия, обществени институции, могат да се възползват от предимствата на цифровата икономика и цифровото общество.

Тази обществена консултация ще бъде взета предвид при определянето и изпълнението на политиката на ЕС, на регулаторните и финансови инструменти, които могат да допринесат за улесняване на изграждането на широколентови мрежи – като преглед на регулаторната рамка за далекосъобщенията и използване на публично финансиране.

Консултацията е отворена за всички лица (граждани, предприятия, НПО, обществени органи и др.) и за всички сектори (от селско стопанство до ИКТ, от образование до автомобилна промишленост, услуги и индустрия), които са заинтересовани от това техните нужди от интернет връзка в бъдеще да бъдат изцяло удовлетворени.

Консултацията е със срок до 7 декември 2015 г., като коментари, получени след крайния срок, няма да бъдат взети предвид.

Въпросникът може да бъде попълнен само онлайн на следния уеб адрес: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020.

 

Контекст

В съобщението на Комисията от 6 май относно Стратегия за цифров единен пазар за Европа[1] се подчертава ролята на цифровите мрежи като основа за цифрови продукти и услуги. Един от нейните три основни стълба е създаването на необходимите условия за успешно развитие на цифрови мрежи и услуги. Изграждането на европейски цифров единен пазар ще изисква цифрови мрежи, които са високоскоростни, сигурни, надеждни и на достъпни цени.

В  Програмата в областта на цифровите технологии за Европа[2], приета през 2010 г., се определят цели за изграждането и разпространението на широколентовите връзки до 2020 г.[3], като тези цели постепенно стават ориентир за обществената политика. Тези цели осигуриха насоки и доведоха до съсредоточаване на публичните и все повече частни инвестиционни планове към тях.

Пет години по-късно Европа е отбелязала значителен напредък в разгръщането на широколентовите връзки. Съгласно сравнителния анализ на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа стационарните технологии за достъп от следващо поколение, които предоставят скорост от поне 30 Mbps, са достъпни за 68% от домакинствата в ЕС (в края на 2014 г.). Въпреки това в краткосрочен план навлизането на пазара на услуги със скорост над 100 Mbps остава предизвикателство — в края на 2014 г. такива са били достъпни само за 2,7 абонамента на 100 души, което прави 6% от домакинствата, като тази стойност сама по себе си крие много големи вариации в географски план.

В същото време според прогнози нуждите от връзка постоянно нарастват, включително и извън дома и работното място, като днес техен основен двигател са визуалните съобщения. Очаква се интернет на нещата, основаната на данни икономика, изобилието от съдържание, все по-евтините мобилни устройства и множествената им употреба да ускорят тази тенденция за всички категории потребители (например домакинства, предприятия, публични институции) и да превърнат наличието на широколентова връзка и лекотата на усъвършенстване на мрежите в основен фактор за динамична цифрова икономика и общество.

Структура на въпросника

 • При някои от въпросите се прави разлика между фиксирана и мобилна връзка.

Под фиксирана връзка се разбира връзка, достъпна на определено място, например у дома или на работното място (но не задължително по стационарна линия). Под мобилна връзка се разбира връзка, достъпна за отделни потребители и обекти в движение, например когато се придвижваме към работа, при пътуване, в търговски центрове, на стадиони и пр.

 • Повечето въпроси са с различно ниво на технически подробности и са зададен по начин, който позволява всички заинтересовани лица да отговорят. Някои въпроси обаче са твърде сложни и са предназначени по-специално за респонденти, които познават задълбочено качествените характеристики на връзката и нейното предстоящо развитие. Следните определения / примери за характеристики на връзката имат за цел да помогнат на респондентите по-добре да разберат някои въпроси.
 • По всяко време може да направите пауза и по-късно да продължите. След като изпратите попълнения въпросник, можете да изтеглите негово копие.

Определения / примери за характеристики на връзката

 • Връзка

Това е способността да се осъществи и поддържа връзка между две или повече точки в дадена далекосъобщителна система.

 • Скорост на изтегляне

Тя показва колко бързо можете да теглите данни от други източници. Измерва се в мегабити в секунда (Mbps). Повечето онлайн дейности, като зареждане на уеб страници или стрийминг на видеоматериали, се извършват чрез изтегляния.

 • Скорост на качване

Тя показва колко бързо можете да изпращате данни до други потребители или платформи. Измерва се в мегабити в секунда (Mbps). Качването е необходимо за изпращане на файлове по електронна поща или при използването на видеочат за разговор с някого онлайн (тъй като трябва да им изпратите своя видеоматериал).

 • Симетрия

Означава, че ширината на вашата честотна лента при изтегляне е същата като тази при качване.

 • Закъснение

Закъснение е времето, което отнема пътуването на данните от източника им до тяхното местоназначение, като то се измерва в милисекунди. Така например при онлайн видеоигрите със закъснението се измерва устойчивостта на вашата връзка. Колкото по-малко е закъснението до сървърите и другите играчи, толкова по-малко забавяне ще има в играта ви.

 • Претоварване на мрежата

Претоварването на мрежата се отнася до състоянието на дадена мрежа, в която един възел или връзка носи толкова много информация, че може да влоши качеството на мрежовата услуга и да доведе до закъснение поради изчакване, загуба на кадри или пакети данни и блокиране на нови връзки. Когато дадена мрежа е претоварена, колкото повече данни се опитваме да изпратим, толкова по-малко данни реално се изпращат успешно.

 • Устойчивост

Под устойчивост се има предвид устойчивостта на мрежата на неизправности.

 • Надеждност
 • Надеждността е характеристика на всеки компютърен компонент (например софтуер, хардуер или мрежа), който методично изпълнява функциите си съгласно спецификациите.
 • Непрекъснат достъп
 • Непрекъснатият достъп дава възможност за гарантирана връзка при всякакви обстоятелства, които могат да бъдат предвидени, като това е особено важно за специални услуги (медицински или свързани със сигурността).
 • Повсеместност:
 • Това означава да бъдем свързани навсякъде, по всяко време и с каквото и да е устройство.
 • Колко време отнема изтеглянето/качването на HD филм (4GB)[4]
 • 10 Mbps – 55 минути
 • 30 Mbps – 18 минути
 • 100 Mbps – 6 минути
 • 1Gbps – 33 секунди


[1] COM(2015) 192 окончателен.

[2] COM(2010) 245 окончателен.

[3] През 2010 г. в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа бяха определени три цели в областта на широколентовите връзки:

-          Основни широколентови връзки за всички граждани до 2013 г.;

-          Обхват: ново поколение мрежи (30 Mbps или повече) за всички до 2020 г.;

-          Разпространение: 50 % от домакинствата да разполагат с връзка със скорост 100 Mbps или повече до 2020 г.

[4] При забавяне на мрежата 2,72 %

Информационни технологии
Актуално в ИТ
Политики
• Документи на Европейския съюз
• Информационно общество
• Политика в областта на широколентовия достъп
• Отворени данни
• Интернет управление
• Съвет на Европа
Програми на ЕО
• Хоризонт 2020
• Механизъм за свързване на Европа
• 7-ма рамкова програма
• Програма "Подкрепа за ИКТ политики"
Обществени Консултации
Нормативни актове
• Закони
• Наредби
• Проекти
Платформа за ИКТ стандарти
Архив

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Обществени Консултации

Обществена консултация за нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г.
Обществени консултации на Европейската комисия
Отворените данни и Стратегията за цифров единен пазар

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed