Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Конференция на министрите по въпросите на медиите и информационното общество, организирана от Съвета на Европа на 7 и 8 ноември 2013 г. в Белград, Сърбия

Резолюция №1 Свободата на Интернет

 

Министрите на държавите участници в министерската конференция на Съвета на Европа, посветена на медиите и информационното общество, състояла се в Белград, Сърбия, на 7 и 8 ноември 2013 г., приемат следната резолюция[1]:

1. Интернет е проектиран за обмен на информация и знания. Мрежата играе уникална роля, подпомагаща хората да работят, да бъдат политически и културно ангажирани, да се срещат, сдружават и най-вече – да общуват и да изразяват различни мнения, вкл. и мнения на недоволство и протест.

2. Признаваме, че достъпът до Интернет води до социални и икономически ползи, които допълват разрастването на демократичните процеси.

3. Свободата на Интернет е споделена отговорност. Пълното и смислено въвличане на правителствата, на частния сектор, на гражданското общество и на други общности, всеки в съответната си роля, има крайъгълно значение за спазването и поддържането на свободата на изразяване и на други основни права, като правото на събиране и сдружаване, както и за пълноценното ползване на правото на личен и семеен живот, което включва и защитата на личните данни.

4. Ние потвърждаваме отново ангажираността си с диалога на всички заинтересовани страни по проблемите на управлението на Интернет, за да се гради сигурност и доверие. Този диалог трябва да обръща внимание на споделената отговорност на държавите и недържавните организации относно основните права в Интернет.

5. Свободата на Интернет включва запазването на неговата отворена архитектура, поддържана и разширявана от процеси, основани на отворени стандарти и насърчаващи иновациите по начин, който се опира на инициативата от долу и на децентрализираното участие на всички заинтересовани страни. Този подход се оказа много успешен за бързото развитие и разпространение на достъпа до Интернет и свързаните с него технологии и приложения.

6. Достъпът до Интернет е основно средство, което дава възможност на хората ефективно да търсят, получават и споделят идеи и мнения. Намесата в достъпа може да

подкопае участието в демократичните процеси и да засегне разпространението на информация и различни форми на изразяване в обществен интерес. Всяко вмешателство трябва да отговаря на изискванията на чл.10 ал.2 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

7. Ние потвърждаваме отново нашата обвързаност с принципа да не причиняваме вреда на Интернет и да запазим неговата универсалност, цялостност и отвореност. Всяка мярка, вкл. блокирането и филтрирането, която може да се превърне в намеса в свободния достъп на хората до Интернет и в общуването чрез него, трябва да се прилага в съответствие с международното право за човешките права.

8. Ние решаваме да защищаваме хората от рисковете, с които се сблъскват в Интернет, по-специално като се борим срещу киберпрестъпленията, сексуалната злоупотреба и експлоатацията на деца, тормоза в мрежата, дискриминацията въз основа на пола, подбуждането към насилие, ненавист и всяка форма на реч на омразата. Постигането на тази цел би могло да изисква съвместни усилия с недържавни заинтересовани лица. В същото време ние потвърждаваме отново, че всяка ограничителна мярка трябва да бъде в съответствие с международното право на човешките права и конкретно с нормите относно личните данни.

9. Взетите мерки в интерес на националната сигурност, чрез които се осъществява намеса върху правото на свобода на изразяване или за защита на правото на личен живот трябва да отговарят на изискванията, изложени в ЕКПЧ. Тези изисквания са ефективни гаранции срещу всяко посегателство.

10. Необоснованата намеса застрашава универсалността и целостността на Интернет. Тя ще засегне неблагоприятно доверието на хората в Интернет и ще подкопае неговата обществена ценност. Държавите членки на Съвета на Европа трябва да спазват поетото задължение да не причиняват вреда на Интернет.

11. Ние признаваме, че усъвършенстването на медийната и цифровата компетентност и уменията на хората и по-специално компетентността и уменията, които принадлежат на уязвими групи да използват Интернет по безопасен и информиран начин особено като знаят как да различават публичните от частните пространства в мрежата, е от първостепенна важност. Потребителите трябва да бъдат съответно уведомявани за съществуващите човешки права и трябва да бъдат подготвени да упражняват своите права и основни свободи онлайн.

12. Ние насърчаваме Съвета на Европа да продължи да създава подходящи гаранции за защита на основните права в Интернет в рамките на своята Стратегия за управлението на Интернет, особено когато са предприети действия, които биха могли да попречат на достъпа и на свободния поток от информация и форми на изразяване онлайн.

13. Предвид на гореизложеното приканваме Съвета на Европа:

(i)  да развие в още по-голяма степен чрез прилагането на подход, който се основава на участието на всички заинтересовани и върху нормите на Интернет управлението, неутралността на мрежата и универсалността, целостността и отвореността на Интернет, понятието „свобода на Интернет”;

(ii) да насърчава медийното разнообразие и плурализма онлайн, като осигурява по-специално възможността на потребителите да имат достъп до съдържание по техен избор;

(iii) да завърши, колкото е възможно по-бързо, разработването на компендиума за човешките права, които са в сила по отношение на Интернет потребителите;

(iv) да вложи още по-големи усилия, за да защити правото на личен живот и лични данни, по-специално по отношение на младите хора;

(v) да проучи в детайли в светлината на изискванията на ЕКПЧ въпроса за събирането на огромни количества данни относно лицата чрез електронните мрежи от органите за сигурност, съзнателното създаване на пролуки и вратички в системите за сигурност на Интернет или с други думи преднамереното отслабване на системите за криптиране;

(vi) да проучи ролята и последиците за човешките права на Интернет и на новите технологии като средства за политически дебати, протести и други форми на изразяване на недоволство;

(vii) да продължи да се бори с „речта на омразата” и с подстрекаването към насилие и тероризъм, независимо от това, дали действията включват отделни лица, публични личности, политици или групи; в този смисъл да предлага ръководни насоки за начините, чрез които може да се намали рязкото повишаване на тези явления, породено от скоростта и обхвата на разпространението им онлайн;

(viii) да разширява програмите за медийна и цифрова грамотност, като взема предвид и гледната точка на равенството между мъжете и жените, както и последиците им за разнообразието;

(ix) да проучи начините за засилване на участието на уязвими и поставени в неблагоприятно положение хора или групи, като взема под внимание специалните им потребности;

(x) да се свърже с частния и с бизнес сектора, за да ги насърчи да спазват задълженията и отговорностите си за защита и зачитане на човешките права в Интернет;

(xi) да дава насоки, които предоставят възможност за достъп до култура и насърчават иновациите и творчеството в Интернет, като същевременно осигуряват подходящо възнаграждение и защита на правата на създателите, новаторите и производителите на културни произведения.[1] Делегацията на Великобритания направи следното изявление преди приемането на тази резолюция, достъпно в оригинал на http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/belgrade2013/UK_statement_Resolution_1_Belgrade_en.pdf

 

Съвет на Европа
Документи
Събития

Резолюция №1 Свободата на Интернет
Резолюция №1 Свободата на Интернет

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Съвет на Европа


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed