Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Конференция на министрите по въпросите на медиите и информационното общество, организирана от Съвета на Европа на 7 и 8 ноември 2013 г. в Белград, Сърбия

Резолюция №2 Запазване на основната роля на медиите в цифровата епоха

Министрите на държавите участници в министерската конференция на Съвета на Европа, посветена на медиите и информационното общество, състояла се в Белград, Сърбия, на 7 и 8 ноември 2013 г., приемат следната резолюция:

 

 1. Медиите постоянно се развиват и обществото наблюдава нови форми на медии и себеизразяване, които пораждат съответно и нови възможности за творчество, иновативност и разпространение. Докато медиите в цифровата епоха осигуряват неподозирани досега възможности, разгръщането на новите медийни форми неизбежно разрушава традиционните медии.
 2. Ангажирани сме със създаването на необходимите условия за запазване на основната роля на медиите в демократичното общество и в цифровата епоха. Предоставянето на информация, поддържането на обществените дебати, повишаването на прозрачността и отговорността по отношение на обществените дела и други проблеми от обществен интерес или важност – тези функции на „обществен пазител” – обосновават специалното положение и защитата на медиите в плуралистичните и демократични общества.
 3. Препоръката на Комитета на министрите относно ново понятие за медиите урежда критерии, чрез които те могат да се дефинират и предлага ръководни насоки за степенуван и диференциран регулативен подход в съответствие с нормите на Съвета на Европа. С помощта на този акт може да бъде разбрано функционирането на медиите както онлайн, така и в реална среда, за да се запази и развива и по-нататък традиционната им роля в цифровата епоха.
 4. Загрижени сме, че плурализмът и разнообразието на медиите могат да бъдат застрашени от прекомерна концентрация на национално и международно равнище и от намеса на държавата.  Рисковете, свързани с медийните концентрации, нарастват много по-интензивно в цифровата епоха както в Европа, така и извън нея. Достъпът до различна информация и съдържание също е застрашен поради появата на нови онлайн участници и т.нар. „пазачи на достъпа до информация” (gatekeepers), които се възползват от господстващото си национално и глобално положение.
 5. Смятаме, че е важно още повече да укрепим ефективното саморегулиране на медиите като предпоставка за свободата и независимостта им. Регулирането, включващо по-леката форма на съвместно регулиране или „регулирано” саморегулиране, трябва да съответства на изискванията на чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека  (ЕКПЧ) и на нормите, които произтичат от съответната практика на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ).
 6. Навлезли сме в нова фаза на цифровата конвергенция. Свързаната телевизия и други свързани устройства водят до нови форми на разпространение и контрол върху съдържанието. Това може да окаже влияние върху разнообразието на съдържанието и върху избора на потребителите или да доведе до фрагментиране в резултат на различни платформи, които не са оперативно съвместими. Също така поражда загриженост относно защитата на децата. Постоянното развитие и конвергенцията на технологиите поставя и нови предизвикателства по отношение на събирането и обработването на лични данни и изработването на персонални характеристики (профили) на потребителите, независимо от пола.
 7. Смятаме, че заедно с редакционната независимост професионалната журналистика е от решаващо значение за постигането на целите от медиите. Положението на журналистите, които все повече работят в рискови условия и като нещатни специалисти, заедно с появата на нови форми на онлайн журналистика, както и на форми на определяната понякога като „журналистика на гражданите”, изискват иновативни начини за насърчаване на етичните норми, като същевременно се защищава свободата на изразяване и информация и тя се балансира с правото на личен живот.
 8. Признаваме, че защитата на журналистическите източници на информация като условие за развитието на разследващата журналистика е от важно значение в цифровата епоха, като се има предвид, че е нужно медиите да проверяват автентичността на съдържанието, получено от множество източници, без  да бъдат излагани на риска от проследяване и репресии.
 9. Запазването на основната роля на медиите в цифровата епоха оправдава заедно с търговските медии  да бъде оказана още по-голяма подкрепа на, от една страна, добре осигурени финансово, устойчиви, независими, предоставящи висококачествено и етично съдържание обществени медии, които разпространяват изключително по характера си съдържание чрез всички услуги и платформи и от друга, на нестопански медии  на общностите, способни да откликнат на специфичните нужди на различните общности и ангажирани с интегративни и междукултурни практики.

 

10. С оглед на изложеното приканваме Съвета на Европа:

(i)     да проучи внимателно състоянието на медийните концентрации, прозрачността на медийната собственост и регулиране и тяхното въздействие върху плурализма и разнообразието на медиите и да обсъди необходимостта от актуализиране на европейските норми в това отношение в цифровата епоха;

(ii)     да насърчава развитието на истински независими медии в Европа, основаващи се на ефективно саморегулиране;

(iii)   да предложи мерки за опазване и засилване на функцията на обществен пазител на медиите, като създава подходяща правна среда за утвърждаването на жизнеспособна разследваща журналистика и критично отношение към всички дела от обществен интерес;

(iv)    да проучи какви са начините за ефективно насърчаване на професионалната и етична журналистика, като взема съответно предвид широкия кръг и брой на участниците в цифровата епоха;

(v)    внимателно да обсъди в светлината на нормите на Съвета на Европа относно плурализма и разнообразието на медийното съдържание въпросите, отнасящи се до цифровата конвергенция, свързаната телевизия и други нови обвързаности за доставяне на медийно съдържание и в този контекст да изследва ролята на услугите на обществените медии и медиите на общностите.

Съвет на Европа
Документи
Събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed