Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА за “Български корабен регистър” ЕАД, Варна с открита процедура за приватизация ДВ бр. 35 от 2001 г. 10.06.2001
 

1. Име на обекта

“БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР” ЕАД, гр. ВАРНА

 

2. Седалище и адрес на управление

предишен адрес

гр. Варна, бул. “Приморски” № 8

настоящ адрес

гр. Варна, ул. “Панагюрище” № 17

 

3. Подотрасъл

Воден транспорт

4. Предмет на дейност

Разработване и създаване на свои правила за класификация, строеж и ремонт на кораби, сондажни платформи, морски и речни съоръжения и подводни технически средства, малки кораби и яхти, контейнери, индустриални изделия и материали, предназначени за кораби и брегови съоръжения, свързани с корабите; освидетелстване и технически надзор на корабите; издаване на съответните документи съгласно международната практика и свързаните с това дейности; независим строителен надзор в проектирането и независим строителен надзор в строителството /след лицензиране/.

 

5. Съдебно регистриран капитал

Капиталът на дружеството е 161 400 лева, разпределен в 1614 броя поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка една

 

6. Структура на капитала

Притежател на 100 % от капитала е българската държава. Принципал на дружеството е Министерство на транспорта и съобщенията

 

7. Възможен процент за продажба

Предвижда се обявяването на пакет от 80 % от акциите на дружеството.

8. Собствен капитал

Към 31.03.2001 г. собственият капитал на “Български корабен регистър” ЕАД възлиза на 1 011 000 лв.

9. Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи на дружеството към 31.03.2001 г. възлизат на 346 000 лв.

 

10. Дълготрайни нематериални активи

“Български корабен регистър” ЕАД има регистрирана в патентното ведомство марка за услуги с регистрационен № 7694/06.08.1999 г. и срок на действие до 18.12.2008 г. Регистрацията е за комбинирана марка, състояща се от надпис на латиница “BULGERIAN REGISTER OF SHIPPING” и стилистично изображение на котва.

 

11. Задължения

“Български корабен регистър” ЕАД има задължения към 31.03.2001 г., както следва:

- към доставчици 19 000 лв.

- към бюджета 9 000 лв.

- към персонала 31 000 лв.

- към социално осигуряване 2 000 лв.

12. Вземания

“Български корабен регистър” ЕАД към 31.03.2001 г. има вземания в размер на 229 000 лв., които представляват неизплатени услуги от клиенти.

13. Финансов резултат за последната година

Към 31.12.2000 г. дружеството е приключило със счетоводна печалба в размер на 468 000 лв. За първото тримесечие на 2001 г. е формирана печалба от 52 000 лв.

14. Персонал

Към месец май на 2001 г. в дружеството работят по трудов договор 40 човека. 77,5 % от персонала е с висше образование

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Септември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed