Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Основни събития в дейността на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 100 дни на Правителството 01.10.2013

Транспорт

 • На 07.08.2013 г. е подписан Договор за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе.

Реализиран и/или очакван пряк ефект за гражданите и бизнеса: С предоставянето на концесия на пристанищен терминал Никопол ще се осигурят необходимите финансови средства за реконструкция и модернизация на пристанищния терминал, ще се повиши качеството на предоставяните услуги, като едновременно с това ще се осигури и поток от приходи за държавата от концесионни плащания.

 • На 15.08.2013 г. е открит новият пътнически терминал на летище Варна. Инвестицията в строителството на терминала възлиза на около 75 млн. лв. Той е построен за около 20 месеца на 20 000 кв. м., като това е около 3 пъти по-голяма площ за обслужване на пътниците от стария терминал. Терминалът разполага с обширни зони за пристигащи и заминаващи пътници, модерни системи за обслужване на пътници и багаж, атрактивни търговски зони и комфортни открити пространства. Освен сградата на терминала и прилежащата инфраструктура са изградени ново водоснабдяване, ново електроснабдяване, дъждовен колектор и др. Направено е разширение на перона и ново перонно осветление.

Реализиран и/или очакван пряк ефект за гражданите и бизнеса: Терминалът разполага с 25 гишета за чекиране на пътниците, което позволява да бъдат обслужени над 1000 пътници за един час.

 • В периода на управление на правителството са предприети редица мерки за подобряване развитието на железопътния транспорт в България. Съвместно със Световната банка е изпълнен проект за оценка на състоянието на железопътния сектор и определяне на перспективите му за развитие в краткосрочен и средносрочен план. Предприети са спешни действия за оздравяване на двете железопътни дружества – „Холдинг БДЖ” ЕАД и ДП НКЖИ.

Реализиран и/или очакван пряк ефект за гражданите и бизнеса: Чрез предприетите мерки се цели повишаване качеството на предлаганите услуги в железопътния транспорт, както и стабилизиране на финансовото състояние на дружествата в сектора.

Оперативна програма „Транспорт”

 • Запазване на добрия темп на изпълнение на ОП „Транспорт” – само от 29.05.2013 г. до 26.08.2013 г. на бенефициентите по програмата са изплатени 120 985 245 лв. От началото на програмния период до 26.08.2013 г. по ОП „Транспорт” са изплатени на бенефициентите 1 941 819 985 лв., което е 49.55% от бюджета на програмата.

Реализиран и/или очакван пряк ефект за гражданите и бизнеса: Ефективно усвояване на средствата от еврофондовете.

 • Стартиране на проекти и въвеждане на обекти по ОП „Транспорт” в експлоатация

- На 15.07.2013 г. е открита последната част от лот 4 на АМ „Тракия”, с което завърши изпълнението на проекта

- На 23.07.2013 г. е пуснато движението в участъка Долна Диканя до пътен възел Дупница Север (14 км.) – част от лот 1 на АМ „Струма”

- На 31.07.2013 г. стартира строителството на лот 2 на АМ „Струма” (37.5 км.)

- На 6.08.2013 г. е представен проектът за разширение на столичното метро – трети метродиаметър, чието строителство се предвижда да бъде финансирано чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

- На 19.08.2013 г. е пуснато движението в отсечката между Софийски околовръстен път и АМ „Хемус” при гара Яна (8.5 км.)

Реализиран и/или очакван пряк ефект за гражданите и бизнеса: Модернизиране на транспортната инфраструктура и облекчаване пътуването на гражданите, както в градски условия, така и на национално ниво.

 • Подписване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)

- На 10.06.2013 г. е подписан договорът за предоставяне на БФП за подготовка на лот 3 на АМ „Струма”

- На 12.07.2013 г. е подписан договорът за предоставяне на БФП за подготовка за доизграждане на АМ „Хемус”

- На 22.08.2013 г. е подписан договорът за предоставяне на БФП за изграждане на обходен път на гр. Монтана

- На 23.08.2013 г. е подписан договорът за предоставяне на БФП за Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас – пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик – II-ри етап”

Реализиран и/или очакван пряк ефект за гражданите и бизнеса: Модернизиране с цел подобряване на качеството на транспортната инфраструктура.

 • Сключване на договори с изпълнители по ОП „Транспорт”

-  На 24.06.2013 г. са подписани договорите с изпълнители за изграждане на двете трафик кули във Варна и Бургас в изпълнение на проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3”

-  На 22.08.2013 г. са подписани договорите за строителство и строителен надзор за „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”

-  На 27.08.2013 г. е подписан договорът за строителство на обходен път на гр. Монтана (12.5 км.)

- Във връзка с подготовката на лот 3 на АМ „Струма” на 19.07.2013 г. е подписан договор за консултантски услуги като стратегически съветник за изграждане на лот 3 и на 29.07.2013 г. – за изготвяне на предварителен проект на лот 3

- Във връзка с подготовката на АМ „Хемус” на 2.07.2013 г. е подписан договор за подготовка на предпроектни проучвания за доизграждане на АМ „Хемус”

Реализиран и/или очакван пряк ефект за гражданите и бизнеса: Модернизиране с цел подобряване на качеството на транспортната инфраструктура.

 • Дейности по изменението на ОП „Транспорт” и осигуряване на необходимите средства за подготовка на жп проекти и изпълнение на вече стартирали жп проекти

Към настоящия момент е намерено решение на финансовия недостиг от 35 млн. евро за финансиране подготовката на жп проекти през следващия програмен период, които след извършен допълнителен анализ се счита, че ще са достатъчни да започне подготовката на жп проекти. С Решение № 402 от 11.07.2013 г. Министерският съвет даде съгласие да бъдат прехвърлени свободни средства в размер на 20 млн. евро от приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси” в бюджета на приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси”. Допълнителни 15 млн. евро ще бъдат осигурени чрез оптимизиране на предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”.

Реализиран и/или очакван пряк ефект за гражданите и бизнеса: Осигуряване на средства за модернизиране на железопътната инфраструктура и приключване на стартирали проекти с оглед предоставянето на висококачествени железопътни услуги на гражданите и бизнеса.

Информационни технологии и съобщения

 • Извършена е защита пред Европейската комисия (ЕК) и е получено одобрение от ЕК от 15.07.2013 г. с Решение SG-Greffe (2013) D/11012-C (2013) 4505 final относно разрешаване на държавна помощ за снабдяване с декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности срещу ваучери. Мярката обхваща до 210 711 лица, които са получили енергийни помощи за периода 2012/2013 г. В резултат на проведена процедура за обществена поръчка, от 1.08.2013 г. се осъществява снабдяване на до 124 000 правоимащи лица. Засега, около 20 000 правоимащи лица са си получили устройствата.

Реализиран и/или очакван пряк ефект за гражданите и бизнеса: С Решение № 494/22.08.2013 г. е приета от Министерския съвет актуализация на Плана за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България с цел да бъде осигурена възможност на всички правоимащи лица на територията на цялата страна да получат своите устройства преди окончателното спиране на ефирния аналогов телевизионен сигнал.

 • Изпълнен е проект К11-32-1/20.09.2011 г. „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Реализиран и/или очакван пряк ефект за гражданите и бизнеса: Създаден е регистър за електронна идентичност на потребителите, внедрена е централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост и централизирана система за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса.

 • Изпълнява се проект К10-31-1/07.09.2010 г. „Развитие на административното обслужване по електронен път”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В резултат се изготвиха предложения за промени в Закона за електронното управление и подзаконовата нормативна уредба към него за улесняване на практическата реализация на електронните услуги.

Реализиран и/или очакван пряк ефект за гражданите и бизнеса: Изградени са връзки между 34 регистъра, администрирани и поддържани от централната администрация. Разработени са 50 вътрешни електронни административни услуги и 24 електронни услуги за граждани, както и 50 електронни административни услуги за Столична община, които към момента са в процес на тестване.

 • Изпълняват се дейностите, включени в Националната програма „Цифрова България 2015”, произтичащи от Цифровата програма на Европа. На 09.08.2013 г. е финализиран отчетът и оценката на степента на изпълнение от ангажираните ведомства, като данните са отразени в Плана за изпълнение на програмата. На тази база до края на 2013 г. ще бъде извършена актуализация на Националната програма „Цифрова България 2015” в съответствие с настъпилите промени в средносрочните и дългосрочните цели за следващия планов период 2014-2020 г.

Реализиран и/или очакван пряк ефект за гражданите и бизнеса: Развитие на информационното общество в България, в частност информационните и комуникационните технологии, които са двигател за повишаване на качеството на живот на всички граждани. Стимулиране на иновациите и отчитане ролята на интернет като критична инфраструктура и жизнено важна среда за икономическа и обществена активност.

Приложение
 Основни събития в дейността на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 100 дни на Правителството (113.88 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Политики

Отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по изпълнение на мерките, произтичащи от плановете за енергийна ефективност за 2015 г.
Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
Среща на експертно ниво между Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите на Република България и Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Република Гърция по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”

Европейската гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed