Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Нови Регламенти относно насоките за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и относно създаването на Механизъм за свързване на Европа 10.01.2014

На 20.12.2013 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС.

С този акт приключи процесът на преразглеждане на мрежата. Предвижда се тя да бъде изградена на две нива: основна мрежа (core network) – състои се от най-важните международни връзки, които следва да бъдат реализирани до 2030 г., и широобхватна мрежа (comprehensive network), която да осигури пълно покритие на територията на ЕС и достъп до всички региони и следва да бъде завършена до 2050 г. Двете нива на мрежата обхващат всички видове транспорт: автомобилен, железопътен, въздушен, морски и по вътрешните водни пътища, както и интермодалните възли.

Регламентът е в сила, считано от 21.12.2013 г.

На 20.12.2013 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван и Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010

С регламента се създава Механизъм за свързване на Европа, с който се определят условията, методите и процедурите за предоставяне на финансова помощ от Съюза за Трансевропейските мрежи с цел да се подкрепят проекти от общ интерес в секторите на транспортните, телекомуникационните и енергийните инфраструктури и да се използват потенциалните полезни взаимодействия между тези сектори. С него се установява разпределението на средствата, които да се предоставят по многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.

Регламентът се прилага от 01.01.2014 г.

Пълният текст на документите можете да намерите на следните електронни адреси:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0001:0128:BG:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:BG:PDF

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Политики

Отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по изпълнение на мерките, произтичащи от плановете за енергийна ефективност за 2015 г.
Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
Среща на експертно ниво между Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите на Република България и Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Република Гърция по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”

Европейската гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed